Woekerpolis Regeling met Loyalis

Woekerpolis Regeling met LoyalisMAASTRICHT – Stichting WoekerPolisClaim heeft op 25 oktober jl. samen met enkele andere belangenorganisaties een compensatieregeling overeen gekomen met Loyalis met betrekking tot door deze aangeboden… Woekerpolis Regeling met LoyalisMAASTRICHT – Stichting WoekerPolisClaim heeft op 25 oktober jl. samen met enkele andere belangenorganisaties een compensatieregeling overeen gekomen met Loyalis met betrekking tot door deze aangeboden beleggingsverzekeringen.

Deze regeling wijkt op onderdelen af van de regelingen die eerder werden getroffen met vijf grote verzekeraars in verband met de afwijkende productkenmerken van de beleggingsverzekeringen van Loyalis. Op basis van de door Loyalis aan de stichtingen verstrekte, en voor juistheid gegarandeerde informatie kan worden aangenomen dat de polissen van Loyalis destijds tot de goedkoopste in hun soort behoorden. Bij ongewijzigde voortzetting blijken alle polissen ruimschoots te voldoen aan de Wabeke-norm die inhoudt dat gemiddeld niet meer dan 2,5% van het belegde vermogen per jaar aan kosten mag worden ingehouden. In dat opzicht is bij Loyalis dus géén sprake van ‘woekerpolissen’.
Desalniettemin voldoet ook een zeer beperkt aantal polissen bij Loyalis niet volledig aan de Wabeke-norm. Dit betreft verzekeringen met een zeer korte looptijd. Het overgrote deel hiervan zijn verzekeringen die per 1 januari 2006 gesplitst zijn omdat de fiscale premieaftrek voor overbruggingslijfrenten door Minister Zalm is afgeschaft. Stichting WPC heeft met Loyalis afgesproken dat Loyalis de klanten die dit betreft hiervoor compenseert, ondanks het feit dat de oorzaak het gevolg is van wetswijziging en niet aan Loyalis te wijten is.
Loyalis heeft bovendien de garantie gegeven dat alle polissen na toepassing van de compensatie weer volledig voldoen aan de Wabeke-norm. Hiervoor wordt iedere polis opnieuw doorgerekend en wordt de eventueel benodigde compensatie op korte termijn onder voor de klant gunstige voorwaarden bijgeschreven op de poliswaarde. Bovendien heeft Loyalis toegezegd dat zij polishouders die ten gevolge van de productkenmerken (niet zijnde het reguliere beleggingsrisico) in een schrijnende situatie zijn gekomen aanvullend zal compenseren in overeenstemming met de richtlijnen die hierover nog met de branche moeten worden afgesproken.
Het productassortiment van Loyalis maakt duidelijk dat het – anders dan sommige verzekeraars beweren – wel degelijk mogelijk is om een beleggingsverzekering aan te bieden tegen kosten die ruimschoots onder de Wabeke-norm liggen en dit zelfs te blijven garanderen ondanks de eerdere, voor klanten nadelige fiscale maatregelen.
Stichting WPC zal de regeling binnenkort plaatsen op haar website www.woekerpolisclaim.nl voorzien van een toelichting. Hierna zal Stichting WPC, zoals gebruikelijk, de bij haar aangesloten Loyalis polishouders in de gelegenheid stellen om een stem over de regeling uit te brengen.