Woordenboek

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | y | z | Ã
Reset list
CAC 40 -  CAC is een afkorting van Cotation Assistée en Continue. De CAC40 is een gewogen index die is gebaseerd op de koersen van de 40 meest verhandelde Franse ondernemingen die staan genoteerd op de effectenbeurs van Euronext. De effectieve aandelenomzet is bepalend voor opname van een fonds in de CAC40. Jaarlijks vindt een herweging plaats van de CAC40.
Call Optie -  Optie die het recht verschaft om aandelen in een onderneming te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs binnen een bepaalde periode
Call Put Ratio -  De verhouding tussen het aantal verhandelde call- en putopties. De call/put ratio kan een aanwijzing geven van de kortetermijnverwachting van optiebeleggers. De call/put ratio op een bepaalde dag is bijvoorbeeld 1.56, dit betekent dat er ruim 50% meer callopties dan putopties zijn verhandeld. Een call/put ratio groter dan 1 duidt veelal op een positieve stemming onder beleggers.
Callable obligatie -  Een callable obligatie is een obligatie die op wens van de uitgever eerder terugbetaald kan worden. Dit stelt de uitgever van de obligatie in staat om schulden tegen een lagere rente te herfinancieren als de rente daalt tot onder de couponrente van de obligatie. Als de rente behoorlijk is gedaald, gedraagt de koers van de obligatie zich alsof deze afloopt op het moment waarop deze callable is.
Cash dividend -  Een dividenduitkering in geld. Dividenduitkering kan ook gebeuren in de vorm van aandelen, in dat geval spreken we van een stockdividend.
Cash Flow -  Engelse term die staat voor de som van nettowinst en afschrijvingen van een bedrijf. Aan de hoogte van de cashflow kan gezien worden of een bedrijf veel of weinig heeft om investeringen te doen of schulden af te lossen.
Cash Market -  De markt voor aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, et cetera. Ook de effectenmarkt genoemd.
CEO -  Afkorting voor Chief Executive Officer. De hoogste directeur van een onderneming.
CFD's -  Wat zijn CFDs CFDs zijn een derivaat van waarde instrumenten die het investeerders mogelijk maakt deel te nemen in de prijsbeweging van een betreffende waarde instrument of effecten/ beurs index zonder het eigendom te kopen van het waarde instrument zelf. CFDs bieden enige belangrijke voordelen boven traditionele effecten die ze bijzonder interessant maken voor korte termijn handelen. Verhandeling van CFDs op basis van actuele verhandelbare prijzen CFDs kunnen rechtstreeks op basis van actuele (niet vertraagde) prijzen worden verhandeld, terwijl conventionele effecten u dikwijls verplichten een contract met een beurs te sluiten om op basis van actuele effecten koersen te kunnen handelen. Een CFD prijs/koers gedraagt zich precies hetzelfde als de effectenkoers zelf, maar in vele gevallen is de verhandelingsvergoeding reeds opgeteld bij de bied/laat - marge, dit is de enige vergoeding die u betaalt voor het verhandelen van CFDs, zodat u precies weet wat uw verlies of winst is wanneer u de positie afsluit. Handel in Marges Dit type handel maakt het u mogelijk kleine prijsschommelingen te vergroten door een waarborg te storten die een fractie is van de transactie omzet. De hoogte van de marges verschilt tussen de aanbieders van CFDs. Natuurlijk kunnen marge transacties even gemakkelijk tegen u als voor u werken, terwijl de winsten even sterk vergroot kunnen worden als de verliezen. De verliezen zijn overigens eenvoudig te beperken door met een (trailing) stop te werken. Verkopen (short) om te profiteren van dalende markten CFDs leveren ook het voordeel op dat u een effect kan verkopen (short) om te profiteren van een dalende markt en net zo gemakkelijk op een stijgende markt kan inspelen en effecten koopt (long). Uitvoering van een short/verkoop positie wordt op precies dezelfde manier gedaan als een long/stijgende transactie en kan gedaan worden op basis van een notering uitgaande van een actuele verhandelbare prijs/koers. In sommige landen gelden speciale regels voor de verkoop/short gaan van een CFD. Vermijden van kosten verbonden aan handel in effecten CFDs hebben ook het voordeel dat zij geen kosten dragen die wel drukken op traditionele effecten. Bewaarloon
De meeste effectenhuizen waaronder banken berekenen een jaarlijks bewaarloon voor de bewaring van buitenlandse aandelen om de administratiekosten van de bewaring te dekken. Daarboven dient u wellicht ook te betalen voor verplaatsing van effecten en voor andere acties van maatschappijen zoals uitbetaling van dividend en splitsing van aandelen. CFDs hebben geen last van deze kosten, maar kunnen sneller en gemakkelijker verhandeld worden dan fysieke waardepapieren. Geen Zegelrecht
Aangezien u niet de fysieke effecten koopt worden de winsten op CFDs niet op dezelfde wijze belast als de winsten met effectenbezit. Dit is een van de belangrijkste factoren die bijdragen aan de populariteit van CFDs in sommige landen. Vergroot Dividenden en Prijsschommelingen Indien u een stijgende (long) CFD positie houdt op de dag dat dividend wordt uitbetaald ontvangt u dividenden voor die CFD op dezelfde wijze als dat u de betreffende effecten zou bezitten. Dus als u uw investering in effecten vergroot, vergroot u ook de dividendbetalingen evenals de koersschommelingen van het betreffende effect. NB Indien u een dalende (short) CFD positie houdt bent u verplicht dividend te betalen op deze positie. Korte termijn Rente op CFD posities Als u een CFD koopt leent u in feite geld om voor de CFD te betalen en uw eigen geld is er slechts om potentiele verliezen op de CFD positie te dekken. Voor stijgende/long CFD posities die voorbij het einde van de handelsdag worden aangehouden op de beurs betaalt u korte termijn rente op het geleende bedrag en hiermee moet rekening worden gehouden. In werkelijkheid kan deze formule CFDs vaak geschikt maken voor korte termijn posities, omdat bij langere termijn posities de financieringskosten de potentiele winsten kunnen verminderen. CFD posities die worden afgesloten voor het eind van de dag op een beurs worden niet belast met kort lopende rente en zijn daarom goed geschikt voor verhandeling binnen een dag. Short/Dalende CFD posities dragen geen financieringskosten en u kunt zelfs een kleine rente ontvangst boeken."
CFO -  Chief Financial Officer De financieel directeur van een onderneming.
Chart -  Engelse term voor koersgrafiek. Charts gebruikt men onder andere bij de technische analyse van de effectenmarkt of van een individueel fonds.
Chinese Walls -  Denkbeeldige scheidingswanden tussen diverse afdelingen van financiële instellingen (vooral banken). Op de grond van deze Chinese muren moet voorkomen worden dat de koersgevoelige informatie te vroeg bij bepaalde afdelingen terechtkomt. Zo mag bijvoorbeeld een verkoopadvies van een afdeling aandelenonderzoek niet eerder bij de afdeling aandelenhandel van een bank terechtkomen dan bij andere partijen buiten de bank.
Commissie -  Ander woord voor provisie; vergoeding die wordt gevraagd om bepaalde transacties uit te voeren, zoals effectenacties.
Commissionair -  Een commissionair of broker is een persoon of firma die bemiddelt tussen de koper en verkoper van effecten. De commissionair krijgt bij een transactie een vergoeding die commissie wordt genoemd.
Commodities -  Engelse term voor goederen en grondstoffen, zoals goud, zilver en andere edelmetalen en koper, koffie, sojabonen en dergelijke
Compliance -  Het naleven van regels, zowel van het eigen bedrijf als van regulerende instanties. Belangrijk bij vooral banken, die meerdere rollen in de markt hebben.
Consumenten Prijs Index -  Graadmeter voor inflatie. In de index, die elke maand wordt gepubliceerd, worden prijzen van consumentengoederen en -diensten opgenomen.
Contrarian -  Een belegger die tegen de stroom ingaat; als 'iedereen' verkoopt gaat hij juist kopen, en als 'iedereen' koopt gaat hij verkopen.
Converteerbare obligatie -  Een obligatielening die onder bepaalde voorwaarden, op een bepaalde datum inwisselbaar is in een ander soort effecten, meestal aandelen van de uitgevende instelling. Een converteerbare obligatie noemt men ook wel convertible bond.
Corneren -  De markt in een hoek dwingen.
Correctie -  Als na een periode van (sterke) stijging de beurskoersen terugvallen spreekt men wel van een correctie.
Coupon -  De coupon is het vaste rentepercentage dat met regelmaat op een vastrentende belegging wordt betaald.
Coupon datum -  Dag waarop de rente op een obligatie wordt betaald
Couponrendement -  De verhouding tussen de de couponrente (de rente over het nominale bedrag van een obligatie) en de beurskoers van een obligatie. Stel: een 6%-staatslening heeft een beurskoers van 95%. Het couponrendement is dan: 6 / 95 x 100% = 6,32%
Credit rating -  Engelse term voor een oordeel over de kredietwaardigheid van een bedrijf, bank, andersoortige instelling of land. Er is een aantal instellingen, de zogenaamde rating agencies, zoals Standard & Poor's en Moody's, die credit ratings afgeven. Zij doen dat met drieletterige codes, waarvan bijvoorbeeld de AAA de beste kredietwaardigheid aangeeft, BBB mindere kredietwaardigheid enzovoort.
Cyclische aandelen -  Aandelen van bedrijven die gevoeliger zijn voor ontwikkelingen in de economische cyclus of conjunctuur dan defensieve aandelen. Voorbeelden van cyclische aandelen zijn onder andere chemie en staalfondsen.

One thought on “Woordenboek


Comments are closed.