Woordenboek

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | y | z | Ã
Reset list
R-kwadraat  -  De R-kwadraat is dat gedeelte in het rendement van een fonds dat verklaard kan worden door bewegingen in zijn benchmarkindex. Een R-kwadraat van 1 indiceert dat alle bewegingen in de index gevolgd worden door bewegingen in het rendement van het fonds. Als een fonds alleen in indexaandelen belegt, zal het meestal een R-kwadraat dicht bij 1 kennen. Als een R-kwadraat omgekeerd laag is, betekent dit dat slechts een klein gedeelte van het rendement van een fonds wordt verklaard door de index. R-kwadraat wordt ook wel gebruikt in combinatie met beta. Een hoge R-kwadraat geeft aan dat de Beta betrouwbaar is. Een minder hoge R-kwadraat impliceert een insignificante beta.
Rating -  Een uitgevende instelling of een obligatielening kan een rating krijgen van een zogeheten credit rating agency, zoals Moody's, Duff & Phelp's of Standard's & Poor. Een rating is te beschouwen als een kwaliteitskeurmerk. Ratings drukt men uit in een combinatie van letters en cijfers. Een Triple A (AAA) rating is de hoogst mogelijke. Hoe hoger de rating, hoe lager het kredietrisico voor de belegger. De Staat der Nederlanden heeft tot 2012 overal een Triple A rating gehad.
Real time -  'Live' koersen die direct op het scherm verschijnen zodra er gehandeld is. De tegenhanger is de vertraagde koers die met een vertraging (meestal 20 minuten) vaak gratis verstrekt wordt. Tusen live en live bestaan ook verschillen zoals we hebben kunnen constateren bij de high frequency traders. Die vestigen hun computercentra vlak bij het computercentrum van de beurs zodat er milliseconden winst ten opzichte van concurrenten geboekt kan worden.
Recessie -  Teruggang of achteruitgang.
Redemption fee  -  Verkoopkosten zijn kosten die bij een belegger in rekening worden gebracht als hij zijn aandelen in een beleggingsfonds verkoopt. Bij buitenlandse fondsen worden de verkoopkosten vaak lager naar mate een belegger langer in een fonds heeft gezeten, na drie of vijf jaar zijn de kosten vaak nul. Deze kostenstructuur moet beleggers ervan weerhouden om te snel hun middelen weer uit de fondsen te halen.
Regiofonds -  Beleggingsfonds dat haar beleggingen in een bepaalde regio of werelddeel zoekt.
Rendement -  De opbrengst van een belegging of investering over een bepaalde periode, uitgedrukt in een percentage van de daarvoor gemaakte kosten.
Rentecurve -  De grafische weergave van de relatie tussen rente en looptijd. De horizontale as geeft de looptijd aan, de verticale as de rentevergoeding. Onder normale omstandigheden zal de rente op kortlopende leningen lager zijn dan die op langer lopende leningen. De grafiek zal dan een oplopende en in een later stadium afvlakkende curve weergeven
Rentecyclus -  De beweging van de rente omlaag, tot ze weer een beweging hoog begint en dan weer terug... Vaak zien we dat de rente een reeks van bewegingen in dezelfde richting ondergaat en aldus een trendmatige golfbeweging maakt. Een renteverhoging of verlaging komt eigenlijk nooit alleen.
Renterenseignering -  De door de banken jaarlijks aan de fiscus te verstrekken informatie over de door hen uitbetaalde rente op spaartegoeden, obligaties en dividendvergoeding.
Rentetermijnstructuur -  De yield curve, of rentetermijnstructuur, is een grafiek die het verband weergeeft tussen de looptijd van een vastrentende belegging enerzijds en de daarop te ontvangen marktrente anderzijds. Een normale yield curve laat een stijgend verloop zien omdat de spaarrente doorgaans lager is dan de kapitaalmarktrente. Als iemand zijn geld voor een langere periode uitleent, eist hij een hogere vergoeding dan bij een lening over een korte termijn.
Reset note -  Obligaties waarbij de coupon na één jaar opnieuw wordt vastgesteld. De nieuwe coupon geldt dan voor de resterende looptijd. Deze zijn ooit populair geweest, maar ik denk eerlijk gezegd niet dat er nog veel uitgezet worden.
Restantbewijs -  Een bewijs dat wordt uitgereikt na afschrijving van de gehele nominale waarde. Dit bewijs kan de ex aandeelhouder laten delen in eventuele toekomstige winsten of andere inkomsten.
Retail -  Kleinhandel. Op de beurs vaak gezien als de handel met particulieren.
Revaluatie -  Het omhoog aanpassen van de vast wisselkoersen. Het tegenovergestelde van devaluatie.
Reverse convertible -  Obligaties die onder voorwaarden kunnen worden omgewisseld voor aandelen van de onderneming. In dit geval mag het bedrijf het bepalen. De rentevergoeding is door deze voorwaarde vaak wat hoger dan voor gewone obligaties. Reken er als belegger op dat de onderneming altijd de voor hen goedkoopste of voordeligste oplossing zullen kiezen.
Reverse Stock Split -  Verhogen van de nominale waarde van de aandelen van een onderneming met de bedoeling zo door hogere koersen meer serieuze beleggers aan te trekken of om via die weg toch weer aan de voorwaarden van een (Amerikaanse) beurs te kunnen voldoen.
Risicofactor -  Standaarddeviatie van de fluctuaties van de koers. Hoe hoger de volatiliteit, hoe meer de koers fluctueert en dus hoe hoger het risico van het fonds. Volatiliteit wordt uitgedrukt in procenten. Om in te schatten of de volatiliteit hoog of laag is, kunt u het vergelijken met de volatilitei van andere fondsen. Ter indicatie: een gemiddeld Wereldwijd Aandelenfonds heeft een volatiliteit van circa 20 procent.
Risicopremie -  Het geëiste rendement op een belegging of investering minus de risicovrije rente (de rente die de meest kredietwaardige partners elkaar in rekening brengen). De risicopremie geeft dus weer welke vergoeding wordt gevraagd voor het lopen van risico op een belegging. Wordt veel gebruikt bij de analyse van obligaties.
Roll over -  Het doorrollen van een optiepositie naar bijvoorbeeld een volgende maand of een 'verdere' uitoefenprijs. Zie ook http://www.optiecursus.com
Royement -  Door de beurs Doorhalen van ingegeven aan- of verkooporders. Ook kan het zijn, het verwisselen van certificaten van aandelen in de echte aandelen.
RSI -  Een Technische Analyse indicator, in 1978 ontwikkeld door Welles Rider. Deze indicator geeft aan of een aandeel veel of weinig gevraagd is. Bij een stand van 30 is het koopwaardig, bij een stand van 70 verkoopwaardig.

One thought on “Woordenboek


Comments are closed.