Woordenboek

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | y | z | Ã
Reset list
B-aandelen -  Dit zijn aandelen op de Chinese handelsmarkten genoteerd in Dollars. Daarnaast bevat de Chinese handelsmarkten A-aandelen welke zijn genoteerd in Chinese yuan.
Baar geld -  Geld in de vorm van bankbiljetten en munten dat overdraagbaar is. Geld waarmee bijvoorbeeld in een winkel betaald kan worden. Synoniem: chartaal geld.
Baby bond -  Normale of converteerbare obligatielening waar de obligaties per stuk minder waard zijn dan $1000. Dit maakt het voor de kleinere beleggers ook mogelijk te investeren op de obligatiemarkt. Ook wordt het hierdoor mogelijk voor kleinere bedrijven, vreemd vermogen aan te trekken.
Back month -  Een leveringsdatum in de termijnhandel die ver in de toekomst ligt.
Back office -  Administratieafdeling bij banken die effectentransacties afhandelt en controleert.
Back test -  Het bekijken van het rendement dat een structured product met gelijke, of zoveel mogelijk gelijkende voorwaarden, zou hebben behaald als het op een reeks van data in het verleden zou zijn uitgegeven.
Back to back -  Een bedrijf dat geld leent en dit meteen weer uit onder dezelfde voorwaarden om fiscale redenen uitleent.
Back-to-back transactie -  een keten van effectentransacties tussen drie of meer tegenpartijen met betrekking tot de aankoop en verkoop van een enkele zekerheid, voor de regeling inzake een enkele dag. De meest eenvoudige back-to-back-handel is een paar van transacties waarbij de ene partij zich op effecten kopen van een tweede partij en dan is het ermee eens om ze te verkopen aan een derde partij.
Back-to-back-krediet -  Financieringsvorm waarbij drie partijen zijn betrokken: partij I, vaak een tussenhandelaar, gebruikt een documentair krediet (documentair accreditief), dat door bijvoorbeeld zijn afnemer (II) aan de tussenhandelaar is gegeven, als dekking voor een documentair krediet dat hij wil hebben van zijn leverancier (III).
Back-to-back-lening -  Wanneer een handelaar aandelen verkoopt met als doel de aandelen later tegen een lagere koers terug te kopen. Wanneer de handelaar de aandelen niet wil leveren kan hij tegen betaling op een later tijdstip de aandelen leveren.
Backend load -  We spreken van een back end load als een belegger bij het opzeggen van een investering nog een premie, boete of iets dergelijks moet betalen om het opzeggen te ontmoedigen.
Backing away -  Wanneer een market maker geen bied- of laatkoers kan afgeven. Dit mag niet omdat een market maker er juist voor is om te garanderen dat beleggers altijd kunnen handelen tegen deze koersen.
Backservice -  Verhoging van pensioenaanspraken over achterliggende dienstjaren bij verhoging van de pensioengrondslag. Deze verhoging van pensioenaanspraken komt voor in eindloonregelingen. Vanwege de kostbaarheid van de affinanciering van de backservice zijn vanaf 2004 veel eindloonregelingen omgezet in een middelloonregeling.
Backservicereserve -  De contante waarde van het gedeelte van de backserviceverplichtingen, dat nog niet is gefinancierd met koopsom- of premiebetalingen aan een pensioenfonds of levensverzekeraar. De term ""backservicereserve"" wordt gebruikt om een bepaalde reservering op de balans van een onderneming mee aan te duiden.
Backserviceverplichtingen -  De verplichtingen die een bedrijf heeft uit hoofde van het backservicepensioen.
Backspread -  Backspread is een optiestrategie waarbij meer opties worden gekocht dan geschreven van dezelfde optieseries.
Backtesting -  Een bedrijf leent geld en leent dit meteen weer uit onder dezelfde voorwaarden om fiscale redenen.
Backwardation -  Een situatie waarin futuresprijzen elke opeenvolgende maand lager zijn. Dit wordt ook wel een omgekeerde markt (inverted market) genoemd.
Badwill -  Badwill is het negatieve verschil tussen de balanswaarde van de onderneming en de prijs die ervoor betaald wordt. Badwill is het tegenovergestelde van goodwill. Er ontstaat badwill wanneer men een prijs voor de onderneming betaalt die onder de balans- of boekwaarde van de onderneming ligt. Badwill wordt ook wel `negatieve goodwill` genoemd.
Bagatelregel -  Een regel die stelt dat beperking van de mededinging onder voorwaarden is toegestaan, mits het effect gering is. In de Nederlandse Wet Economische Mededinging (WEM) is vastgelegd dat indien maximaal acht bedrijven een mededingingsbeperkende afspraak maken en hun omzet maximaal 4,54 miljoen euro bedraagt, zij zijn vrijgesteld van het kartelverbod. Voor diensten geldt een plafond van 908.000 euro. Zie ook deminimis-regel.
Baht -  Baht is de munt van Thailand.
Bailing-out -  Bail out is een woord dat in het Engels is afgeleid van borgstelling. De Nederlandse vertaling is reddingsoperatie. Bij bailing out wordt een transactie of trade zonder meer gestopt, onafhankelijk van omstandigheden als koersen, optredende verliezen en dergelijke.
Baisse -  Baisse is een synoniem van 'bearisch'. Deze term wordt gebruikt als aanduiding van een neergaande markt op de beurs.
Baissemarkt -  Een dalende beurs of een aanhoudende prijsdaling van een belegging
Baissepositie -  Positie die ontstaat wanneer een belegger effecten verkoopt waarvan hij geen eigenaar is. Zie ook shortpositie. Stukken worden verkocht met de bedoeling deze later tegen een lagere koers terug te kopen. De positie reageert dus gunstig op een dalende markt. ( > beleggen > handelsterminologie)
Baissepremie -  De betaling aan een premiemakelaar waarmee men het recht koopt om gedurende een overeengekomen periode(meestal 1 of 3 maanden)tegen een bepaalde koers aandelen te verkopen.
Baissetransactie -  De verkoop van effecten, waarover de verkoper op het moment van verkoop nog niet de beschikking heeft.
Baissewarrants -  Een ander woord voor putwarrant. Een putwarrant geeft de houder het recht om de onderliggende waarde te verkopen. De verkoper gaat ten opzichte van de koper hiermee een verplichting aan.
Baissier -  Belegger die op een koersdaling gokt door een baissepositie in te nemen. Hij verkoopt effecten die hij heeft geleend en neemt door deze actie een shortpositie in.
Balance sheet -  Een financieel verslag dat de bezittingen, schulden en het eigen vermogen op een bepaald moment, meestal aan het einde van de maand, weergeeft.
Balanced fund -  Een financieel verslag dat de bezittingen, schulden en het eigen vermogen op een bepaald moment, meestal aan het einde van de maand, weergeeft.
Balans -  Een balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van een onderneming of instelling op een bepaald moment. Dat kan betrekking hebben op een natuurlijk persoon of op een rechtspersoon. De Engelse benaming van balans is 'balance sheet'.
Balans van lopende verrichtingen (betali -  De betalingsbalans van een land is een overzicht van de waarde van alle transacties die in een bepaalde periode (meestal een jaar) hebben plaatsgevonden tussen (ingezetenen van) het land en (ingezetenen van) andere landen. De inkomende geldstromen (ontvangsten van het buitenland) worden boekhoudkundig geregistreerd met een plusboeking: +; de uitgaande geldstromen (betalingen aan het buitenland) worden geregistreerd met een minboeking: -. Zo wordt de export geregistreerd met een plusboeking want dit is een uitgaande goederenstroom maar een inkomende geldstroom. De import is een minboeking want er is sprake van een uitgaande geldstroom. De betalingsbalans is onderverdeeld in deelbalansen of deelrekeningen. Er zijn verschillende indelingen.
Balansanalyse -  Strategisch beheer van de activa en passiva van een onderneming ten aanzien van rente-en valutarisico, liquiditeit en solvabiliteit.
Balansbeheer -  Balansbeheer is het strategisch beheer van de activa en passiva van een onderneming ten aanzien van rente- en valutarisico, liquiditeit en solvabiliteit.
Balanscontinuïteit -  Manier van opstellen van de jaarrekening van een bedrijf die niet elk jaar anders is. Bij balanscontinuïteit kunnen bijvoorbeeld aandeelhouders en analisten eenvoudig jaarverslagen en daarmee de resultaten en de kracht van een onderneming van jaar op jaar vergelijken.
Balansposten -  Balansposten zijn posten die op de balans zijn opgenomen b.v. voorraad, liquide middelen, vooruitbetaalde bedragen, crediteuren, nog te betalen kosten etc.
Balanstotaal -  Het balanstotaal is de som van alle activa, wat per definitie gelijk is aan de som van alle passiva. Het balanstotaal geeft een indicatie voor de relatieve omvang van de onderneming ten opzichte van andere ondernemingen in dezelfde bedrijfstak. Bedrijven uit verschillende bedrijfstakken zijn echter met behulp van het balanstotaal niet te vergelijken. In sommige bedrijfstakken (banken, verzekeringen) is het balanstotaal de meest gebruikte maat om de relatieve omvang van een onderneming vast te stellen.
Balansvergelijking -  Vergelijking van twee balansen van een bedrijf die op een verschillend moment zijn opgemaakt, bijvoorbeeld de balansen die op twee verschillende jaareinden zijn opgemaakt.
Balansverkorting -  Balansverkorting is een begrip uit de bancaire wereld wat wil zeggen dat het balanstotaal van een bank vermindert doordat de klanten van de bank hun tegoeden opnemen en deze buiten de bank gaan beleggen. Ook kunnen ze het geld contant houden.
Balansverlenging -  Onder balansverlenging verstaan we een begrip uit de bancaire wereld waaronder het toenemen van de balans van de bank wordt verstaan dat ontstaat als de klanten van de bank geld bij deze bank gaan onderbrengen dat ze eerder elders hadden belegd in bijvoorbeeld aandelen, obligaties of dat ze ergens als contant geld hadden bewaard. Balansverlenging kan ook ontstaan als activa en passiva in de balanstelling worden opgenomen die dat voorheen niet werden, bijvoorbeeld door nieuwe of afwijkende regelgeving.
Balanswaarde -  Waarde waarvoor de Activa en de Passiva op de balans staan. Wat betreft de vaste activa is de balanswaarde gelijk aan de aanschafwaarde minus de afschrijving op de vaste activa tot het moment waarop de Balans wordt opgemaakt. Onder IFRS wordt bij immateriële Vaste activa (zoals Goodwill, octrooien of licenties) de afboeking op boekwaarde met een 'impairment test' bepaald. Er wordt niet langer op afgeschreven. Waarde van activa en de passiva zoals die per saldo op de Balans staan. Een interne Balans kan meer informatie bevatten dan een externe Balans. Zo kan bij de post Debiteuren zowel de totale vordering als de inschatting van de oninbare vorderingen op de Balans staan ter informatie van de directie. Maar op een externe Balans zal men deze informatie niet graag prijs geven.
Balboa -  Balboa is de naam van de munteenheid in Panama, genoemd naar de Spaanse conquistador en ontdekkingsreiziger Vasco Nuñez de Balboa (1474-1519).
Balkanisation of regulation -  Te delen (een regio of gebied) in kleine, vaak vijandige eenheden.
Balkanisering van regulering -  Te delen (een regio of gebied) in kleine, vaak vijandige eenheden.
Ballon constructie -  We spreken van een zogenaamde ballonconstructie als er bij een lening sprake is van 1. een aflossingsschema waarbij hetzij de laatste aflossing van de lening onevenredig hoog is in vergelijking met de voorafgaande aflossingen 2. de aflossing van de lening eenmalig plaatsvindt op de einddatum van de lening.
Ballon optie -  Een optie waarvan de fictieve betalingen aanzienlijk stijgen na een bepaalde drempel is gebroken.
Ballonlening -  Lening waarvan de laatste aflossing veel groter is dan de voorgaande. Wordt verstrekt wanneer in de toekomst extra cash flow wordt verwacht.
Balloon option -  Een optie waarvan de fictieve betalingen aanzienlijk stijgen na een bepaalde drempel is gebroken.
Balloon payment mortgage -  Een ballon betaling hypotheek is een hypotheek die niet volledig afschrijven over de looptijd van de nota, waardoor er dus een saldo op de vervaldag. [1] De laatste betaling wordt een ballon betaling vanwege zijn grote omvang.
Ballpark figure -  Hiervan uitgaande is een ruwe of geschatte aantal (guesstimate) om een algemeen idee van iets, als een ruwe schatting voor de kosten, enz.
Baltic Dry Index -  De Baltic Dry Index (BDI) is De belangrijkste Graadmeter voor tarieven van de bulk-scheepvaart. Het wordt dagelijks gepubliceerd door de Londense Baltic Exchange.
Baltic Exchange -  De Baltic Exchange, voluit Baltische en Scheepvaart Mercantile Exchange, is een scheepvaartbeurs die gevestigd is in het hartje van Londen. Als Belangrijkste beurs in de Scheepvaart verstrekt ze tal van informatie INZAKE het vervoer van goederen over zee.
Banca COM -  De Banca Com index is een index van de beurs van Milaan (Italië).
Bancassurance - model -  Vandaag de dag spreekt men van een bank-verzekeraar in plaatsw van een bancassurance-model. Een bank-verzekeraar is een combinatie van een bank en een verzekeraar binnen een organisatie. De eerste in Nederland ontstond toen de NMB, de Postbank en verzekeraar Nationale Nederlanden in Nederland samen gingen in 1991 onder de naam ING. Fortis, Credit Suisse en Citigroup hebben ook geprobeerd het idee van de bank-verzekeraar tot een succes te maken. Het was daarbij de bedoeling dat de kantorennetwerken van de banken als verkooppunt voor verzekeringspolissen zouden fungeren maar in de praktijk kwam daar niet veel van terecht. In oktober 2009 draaide ING de situatie terug door aankondiging van een splitsing van het bedrijf in een bank en een verzekeraar, hiertoe niet alleen gedwongen door Europees Commissaris Neelie Kroes van Mededinging, . maar ook omdat het model in de kredietcrisis kwetsbaar was gebleken en de voordelen die men verwacht had uitbleven. Fortis, Credit Suisse en Citigroup waren al eerder met het concept gestopt.
Banco del Sur -  De Bank van het Zuiden (Spaans: Banco del Sur, Portugees: Banco do Sul), of BancoSur is een monetair fonds en leningen organisatie voor het eerst voorgesteld
Bandbreedte -  Maximaal toegestane verschil tussen de hoogste en de laagste koers van een valuta. Deze schommelingmarge wordt aangegeven als een percentage van de pariteit.Ook: het verschil tussen het hoogste en het laagste rentetarief dat de Europese Centrale Bank (ECB) hanteert.
Bank for International Settlements -  De Bank for International Settlements (vaak afgekort als BIS) heeft als doel de samenwerking tussen nationale centrale banken te bevorderen. De bank is gevestigd in Bazel. Een belangrijk onderdeel van die samenwerking heeft betrekking op de harmonisatie van het toezicht dat nationale centrale banken op de onder hun toezicht staande commerciële banken uitoefenen. Doel hiervan is het voorkomen van liquiditeits- en solvabiliteitsproblemen in het bankwezen.
Bank holiday -  Bank holiday is een beursvakantiedag.
Bank Identifier Code -  De Bank Identifier Code afgekort (BIC), is een code die wordt gebruikt bij grensoverschrijdend betalingsverkeer om een bank te identificeren. Een andere, al wat oudere aanduiding voor hetzelfde begrip is SWIFT-adres. De organisatie waar BICs worden geregistreerd is SWIFT.
Bank Nederlandse Gemeenten -  Bank die voorziet in de kredietbehoefte van de decentrale overheden.
Bank of England -  Bank of England is de Centrale bank van het Verenigd Koninkrijk. Synoniem: 'Governor and Company of the Bank of England'
Bank of Japan -  De Bank of Japan is de Centrale bank van Japan. De officiële afkorting van Bank of Japan is BOJ.
Bank of the South -  Bank of the South is de Engelse benaming voor 'Bank van het Zuiden'. De Bank van het Zuiden (Portugees: Banco do Sul, Spaans: Banco del Sur) is een Zuid-Amerikaanse ontwikkelingsbank en kredietfonds. De voornaamste doelstelling van de bank is het uitschrijven van leningen voor de uitbouw van een goede, pan-continentale infrastructuur en de ondersteuning van sociale programma's. Deelnemende landen zijn Venezuela, Argentinië, Brazilië, Bolivia, Equator, Paraguay en Uruguay. De hoofdzetel van de bank bevindt zich in Caracas, met afdelingen in Buenos Aires en La Paz.
Bank van het Zuiden -  De Bank van het Zuiden (Portugees: Banco do Sul, Spaans: Banco del Sur) is een Zuid-Amerikaanse ontwikkelingsbank en kredietfonds. De voornaamste doelstelling van de bank is het uitschrijven van leningen voor de uitbouw van een goede, pan-continentale infrastructuur en de ondersteuning van sociale programma's. Deelnemende landen zijn Venezuela, Argentinië, Brazilië, Bolivia, Equator, Paraguay en Uruguay. De hoofdzetel van de bank bevindt zich in Caracas, met afdelingen in Buenos Aires en La Paz.
Bank van Lening -  Een bank van lening, ook wel pandjeshuis genoemd is een bank waar men waardevolle zaken beleent in ruil voor contant geld.
Bank voor Internationale Betalingen -  De officiële afkorting voor Bank voor Internationale Betalingen is BIB. Dit is een internationale bank die onder meer het betalingsverkeer verzorgt tussen nationale centrale banken. Eng.: Bank for International Settlements (BIS).
Bankbiljetten -  Door de centrale bank in omloop gebracht chartaal geld. Een bankbiljet is in wezen een bewijs van vordering op de centrale bank. Vroeger (per land verschillend) kon de houder van zo'n vordering de tegenwaarde in edel metaal bij de centrale bank opeisen
Bankbiljettencirculatie -  Door de centrale bank in omloop gebracht chartaal geld. Een bankbiljet is in wezen een bewijs van vordering op de centrale bank. Vroeger (per land verschillend) kon de houder van zo één vordering de tegenwaarde in edel metaal bij de centrale bank opeisen.
Bankbrieven -  Obligaties die doorlopend kunnen worden uitgegeven door banken. Bankbrieven zijn waardepapieren met een vaste en jaarlijkse rentebetaling, die dagelijks zonder kosten uit afgifte verkrijgbaar zijn. Met bankbrieven ontvangt iemand een vast hoog rendement. Aan het eind van de looptijd ontvangt hij de nominale waarde terug
Bankconsortium -  Een tijdelijke combinatie van financiers of banken om gezamenlijk een financieel project uit te voeren bijvoorbeeld een emissie van aandelen of obligaties.
Bankdisconto -  Het rentepercentage dat de handelsbanken berekenen bij het disconteren van verhandelbare wissels. Dit percentage is gebaseerd op het officiële disconto.
Bankenrisico -  Een verbintenis van een bank om voor rekening van de wederpartij - in dit geval dus de klant van de bank zelf- aan de begunstigde een betaling te doen op de eerste mededeling van de begunstigde dat de wederpartij van de bank een wanprestatie heeft gepleegd. De bank kan hier geen verweer tegen opwerpen. Alleen een aantoonbaar bedrog of fraude van zowel de begunstigde als de wederpartij ontslaat de bank van zijn verplichtingen.
Bankentrio -  De term bankentrio werd in de zomer van 2007 veelvuldig gebruikt om het drietal banken, Fortis, Bank of Scotland en Banque Santander dat het Nederlandse ABN Amro over wilde nemen. Ook Barclays was in de markt voor ABN Amro, maar kwam met een lager bod, zodat het bankentrio uiteindelijk de biedingstrijd won. Een bankentrio is dus een samenwerkingsverband tussen drie banken die samen een bepaalde overeenkomst aan willen gaan.
Bankgarantie -  Verklaring van een bank dat deze garant staat voor de betaling van een bepaalde som geld, bijvoorbeeld bij een aanbetaling, zonder dat het geld daadwerkelijk op tafel behoeft te komen.
Bankgirocentrale -  De bankgirocentrale (BGC) is een door de algemene en coöperatieve banken opgerichte organisatie met als doel het girale betalingsverkeer te verwerken.
Bankierscall -  Bancaire variant van de callgeldlening ofwel daggeldlening. Bij de bankierscall wordt op de dag van opzegging van de lening terugbetaald.
Banking Federation of the European Union -  De European Banking Federation (EBF of afgekort FBE in het Frans) is een organisatie van de Europese bancaire sector en vertegenwoordigt belang van meer dan 5000 Europese banken in 31 landen met een gecombineerd vermogen van meer dan 30.000 miljard euro en ongeveer 2,4 miljoen werknemers.
Bankkrediet -  Een krediet dat, in welke vorm dan ook, door de bank wordt verstrekt. Dit geschied doorgaans tegen onderpand.
Bankpapier -  Bankpapier staat voor bankbiljetten.
Bankrekening -  Een rekening bij de bank waar geld op staat.
Bankrekeningnummer -  Een rekeningnummer bij een bank waarmee een persoon of bedrijf betalingen doet of restituties kan ontvangen.
Bankrun -  Een bankrun (ook wel run op de bank genoemd) is het verschijnsel dat zeer veel rekeninghouders bij een bank tegelijkertijd al hun spaargeld (willen) opnemen, waardoor voor de bank een acuut liquiditeitsprobleem ontstaat. Een bankrun kan ontstaan als veel rekeninghouders al dan niet terecht vermoeden, dat hun bank op het punt staat failliet te gaan. Ook een bank die financieel gezond is kan ernstig in de problemen komen als een bankrun optreedt. Om de kans op een bankrun te verkleinen is in Nederland het depositogarantiestelsel ingesteld. Door het depositogarantiestelsel hoeven ""kleine"" spaarders niet bang te zijn dat zij hun tegoeden (geheel of gedeeltelijk) kwijtraken bij een faillissement van een bank. Op 1 oktober 2009 deed financieel expert Pieter Lakeman een oproep om alle spaartegoeden van DSB Bank op te nemen, om de bank failliet te laten gaan. In de 10 dagen die volgden, werd ruim 600 miljoen euro van de bank gehaald door verontruste rekeninghouders. Uiteindelijk leidde de bankrun tot een noodregeling op verzoek van De Nederlandsche Bank, zodat bewindvoerders zijn benoemd. Op 19 oktober 2009 ging de bank inderdaad failliet.
Banksparen -  Een bankrun (ook wel `run op de bank` genoemd) is het verschijnsel dat zeer veel rekeninghouders bij een bank tegelijkertijd al hun spaargeld opnemen, waardoor de bank in acute solvabiliteitsproblemen komt. Een bankrun kan voorkomen als veel rekeninghouders al dan niet terecht vermoeden dat hun bank op het punt staat failliet te gaan.
Bankverklaring -  Een op 1 januari 2008 ingevoerde vorm van fiscaal gefaciliteerd sparen bij een bankinstelling voor een aanvullend pensioen of voor de aflossing van een hypothecaire geldlening. ~ Zie ook: Beleggingsrecht eigen woning, Lijfrentebeleggingsrecht, Lijfrentespaarrekening, Spaarrekening eigen woning.
Bankverzekeraar -  Een rekeningnummer bij een bank waarmee een persoon of bedrijf betalingen doet of restituties kan ontvangen.
Banque de France -  De Centrale bank van Frankrijk
Bar chart -  Een staafgrafiek met horizontale streepjes. De hoogste en laagste koers worden verbonden door een verticale lijn. Aan de linkerkant van de staaf komt de openingskoers die voorgesteld wordt als een horizontaal streepje. De slotkoers komt als horizontaal streepje aan de rechterkant van de staaf te staan.
Barbarians at the gate -  Barbarians at the Gate is een tv-film gebaseerd op het boek van Bryan Burrough en John Helyar, over de leveraged buy-out (LBO) van RJR Nabisco.
Bareboat charter -  Charter van een schip zonder bemanning.
Barrel -  Barrel is een volumemaat in de olie-industrie (in een vat zit 159 liter).
Barrier -  alles wat uit elkaar houdt, scheidt, of belemmert ras belemmeringen, belemmeringen voor vooruitgang
Barrier optie -  Een barrier option is een europees type optie met twee mogelijkheden: 1. een ""knockout"" mogelijkheid die ervoor zorgt dat de optie direct gesloten wordt als de onderliggende waarde een bepaalde waarde bereikt. 2. een ""knockin"" mogelijkheid die ervoor zorgt dat de optie pas effectief wordt als de onderliggende waarde een bepaald niveau heeft bereikt.
Barrier price -  De barrier price is de koers die een barrier optie activeert. Soms moet deze geraakt worden, bij andere types ook doorbroken.
Barter -  Barter is handel zonder gebruik van geld. Hierbij worden producten rechtstreeks tegen andere producten geruild. Barter trade wordt bijv. toegepast als een land over onvoldoende convertibele valuta beschikt om zijn importen te kunnen betalen. In plaats daarvan kan dan worden afgesproken dat de rekening in natura wordt voldaan.
Barter trade -  Barter trade is handel zonder gebruik van geld. Hierbij worden producten rechtstreeks tegen andere producten geruild. Barter trade wordt bijvoorbeeld toegepast als een land over onvoldoende convertibele valuta beschikt om zijn importen te kunnen betalen. In plaats daarvan kan dan worden afgesproken dat de rekening 'in natura' wordt voldaan.
Bartertransactie -  Onder een barter transactie die ook wel bekend staat als compensatietransactie verstaan we een transactie op basis van het principe van ruilhandel. Deze barter transactie kan tussen bedrijven, handelsorganisaties(al dan niet in handen van de staat) en landen zijn. Hierbij kan eventueel afrekening met een zogenoemde clearingvaluta of verrekeningseenheden plaatsvinden.
Basispunt -  Eenheid waarmee renteverschillen worden aangegeven. Een basispunt is gelijk aan een honderste procentpunt.
Bear market -  Engelse term voor een markt waarin de koersen over een breed front dalen.
Bedrijfsobligatie -  Een bedrijfsobligatie is een obligatie die uitgegeven wordt door een onderneming om de bedrijfsactiviteiten te financieren. De hoofdsom wordt terugbetaald wanneer de obligatie afloopt. Daarnaast keert een obligatie tijdens zijn looptijd regelmatig rente uit. Er bestaan ook diverse fondsen die beleggen in bedrijfsobligaties.
Beheerder -  De beheerder is de organisatie waarbinnen het beheer van het fondsvermogen plaatsvindt.
Beheerkosten -  Zie beschrijving jaarlijkse beheerskosten
Bel-20* -  De Bel-20 is een gewogen index die is gebaseerd op de koersen van de 20 meest verhandelde Belgische ondernemingen die staan genoteerd op de effectenbeurs van Euronext. De effectieve aandelenomzet is bepalend voor opname van een fonds in de Bel-20. De Bel-20 kent jaarlijks een herweging.
Beleggingsfonds -  Een beleggingsfonds is een collectieve belegging in meerdere effecten van een groep van beleggers. Doordat beleggers ook met kleinere bedragen op een eenvoudige wijze aandelen in een beleggingsfonds kunnen kopen en verkopen, de portefeuille van een fonds op een professionele manier wordt beheerd, en fondsen toegang hebben tot veel markten en effecten, wordt het risico van een beleggingfonds beperkt geacht. Beleggingsfondsen kennen verschillende juridische structuren en ook verschillende kostenstructuren. Daarbij komt dat er tussen beleggingsfondsen enorme verschillen bestaan in de doelstellingen, strategieën en type van beleggingen. Sommige beleggingsfondsen beperken zich bijvoorbeeld tot een bepaalde sector van de aandelenmarkt, andere beleggingsfondsen richten zich op het regelmatig uitkeren van een zo hoog mogelijk dividend.
Beleggingsmaatschappij -  Een juridische term voor een beleggingsfonds in de vorm van een NV of BV.
Beleggingsmix -  Ander woord voor samenstelling van een beleggingsportefeuille: een beleggingsporteffeuille kan uit diverse beleggingscategoriën bestaan, zoals aandelen, obligaties, onroerend goed, grondstoffen en bankdesposito's.
Benchmark -  Engelse term voor ijkpunt. Een index kan dienen als een benchmark of als ijkpunt. De index gebruikt
men dan om de prestaties van andere indices of fondsen mee te vergelijken.
Beta -  De bèta van een aandeel is de mate waarin de koers van dat aandeel beweegt ten opzichte van bijvoorbeeld de AEX-index. Een bèta van bijvoorbeeld 0,75 betekent dat een stijging van de AEXindex met 1% in een bepaalde periode gepaard gaat met een stijging van 0,75% van de koers van dat aandeel.
Beurs -  Ook wel 'Effectenbeurs' Een (effecten)beurs is een organisatie die het mogelijk maakt om effecten zoals aandelen en obligaties te verhandelen. Kopers en verkopers kunnen via de handelsfaciliteit die de effectenbeurs biedt hun waardepapieren aan elkaar aanbieden.
Beurswaarde -  De beurswaarde van een genoteerd fonds berekent men door het aantal uitstaande aandelen te vermenigvuldigen met de actuele beurskoers. Beurswaarde is hetzelfde als marktkapitalisatie.
Bevak -  Beleggingsfonds met vast kapitaal naar Belgisch recht.
Bevek -  Beleggingsfonds met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht.
Bewaarbedrijf -  Het bewaarbedrijf (custodian) is een bancaire of trustorganisatie die verantwoordelijk is voor het bewaren en administreren van de effecten die een fonds bezit. Soms is het bewaarbedrijf ook verantwoordelijk voor de afwikkeling van transacties van het fonds.
Beweeglijkheid -  De mate waarin de koers van een effect verandert, ‘beweegt’. Beweeglijkheid duidt men ook wel aan met de engelse term volatility. De mate van beweeglijkheid kan iets zeggen over het risico van een belegging. Beweeglijkheid is ook één van de factoren die een rol spelen bij de bepaling van de prijs van een optie.
Bid -  Biedprijs. De prijs die door de ‘markt’ biedt voor de aankoop van een bepaald effect.
Blue Chip -  Engelse term voor een topaandeel of hoofdfonds.
Boekjaar -  Boekjaar, een twaalfmaandsperiode waarover een onderneming haar omzet en winst rapporteert. Een boekjaar hoeft niet altijd samen te vallen met een kalenderjaar of fiscaal jaar.
Bottum-up -  Beleggingsmethode waarbij eerst de kwaliteit en de toekomstkansen van een bedrijf worden onderzocht en pas daarna andere beleggingsmotieven in ogenschouw worden genomen, zoals: moet er op dit moment wel in aandelen belegd worden of bieden obligaties meer kans op succes? Tegenovergestelde van de top-downbenadering.
Broker -  Een broker, of commissionair, is een persoon of firma die bemiddelt tussen de koper en verkoper van effecten. De commissionair krijgt bij een transactie een vergoeding die commissie wordt genoemd.
Bull market -  Engelse term voor een positief gestemde markt waarin de koersen over een breed front stijgen.
Butterfly -  Een butterfly is in feite een optie combinatie van een Long Call Spread en een Short Call Spread.
Buy and hold strategie -  Engelse term voor een beleggingsmethode waarbij de belegger nauwelijks nieuwe aandelen in portefeuille neemt en dividendopbrengsten gebruikt om te herbeleggen in aandelen die hij al heeft.

One thought on “Woordenboek


Comments are closed.