Woordenboek

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | y | z | Ã
Reset list
DAX -  Deutscher Aktien IndeX. De DAX is samengesteld uit de 30 meest verhandelde aandelenfondsen die staan genoteerd op de Duitse effectenbeurs (Deutsche Börse) in Frankfurt. Algemeen beschouwt men de DAX als de belangrijkste Duitse beursbarometer.
Dead-cat bounce -  Laatste kortstondige stijging van een aandeel van een bedrijf dat bijna ter ziele is. Het idee er achter is: Zelf een dode kat stuitert als deze van een flat geworden zou worden.
Deep discount bond -  Obligatie met een rente ver beneden de marktrente en een uitgifte beneden pari.
Defensieve aandelen -  Aandelen die minder gevoelig zijn voor ontwikkelingen in de economische cyclus of conjunctuur dan cyclische aandelen. Voorbeelden van defensieve aandelen zijn onder andere voedings- en financiële fondsen.
Delta -  Delta is een optieterm die aangeeft hoeveel aandelen er nodig zijn om het prijsrisico van een optie te dekken. Als een calloptie een delta heeft van 5, dan zal de stijging van waarde van de optie gelijk zijn aan de stijging van 5 aandelen van de onderliggende waarde.
Deposito -  Geld dat door een belegger voor een bepaalde, vaste periode tegen een rentevergoeding is ondergebracht bij een bank. De looptijd van een deposito kan variëren van een dag (zogeheten daggeld) tot enkele jaren.
Depreciatie -  Een depreciatie is de waardedaling van de ene munt ten opzichte van een andere. Een beweging in een wisselkoers resulteert erin dat men met een bepaalde munt minder van een andere geldeenheid kan kopen, de eerste munt is dus gedeprecieerd. Als bijvoorbeeld vorige week een euro 95 dollarcent kostte, en deze week een euro 90 dollarcent waard is, is de waarde van de euro ten opzichte van de dollar gedeprecieerd. De term depreciatie is het tegenovergestelde van appreciatie, en wordt gebruikt bij veranderingen van flexibele wisselkoersen.
Derivaten -  Opties, financiële futures, agrarische termijncontracten en warrants zijn zogeheten derivaten of ‘afgeleide’ producten van een onderliggende waarde zoals aandelen, indices, valuta’s of bulkgoederen (commodities).
Devaluatie -  De devaluatie van een munt is de daling van de waarde van een munteenheid die een vaste wisselkoers kende. Een devaluatie is vaak het resultaat van een beslissing van de overheid.
Disagio -  Meerwaarde 'opgeld'. Als een aandeel of obligatie boven pari wordt uitgegeven (de nominale waarde) dan heet het bedrag daarboven het agio. Het bedrag er onder heet het disagio. De agioreserve is een fiscale reserve die is ontstaan door het agio dat is gestort op de aandelen die boven pari zijn uitgegeven. Uit deze agioreserve kunnen belastingvrije aandelen en stockdividenden worden uitgekeerd.
Disconteringsvoet -  De disconteringsvoet wordt gebruikt om de huidige waarde van inkomsten in de toekomst te bepalen. Een belegger kan aan de hand van de disconteringsvoet bijvoorbeeld bepalen wat een goede prijs is van een obligatie die ieder jaar EUR 50 aan dividend zal uitkeren en op het einde van de looptijd EUR 1000 zal betalen door te berekenen wat vandaag de waarde is van deze bedragen.
Disconto -  Het rentetarief dat door de Centrale Bank van een land wordt berekend voor leningen aan commerciële banken. Het is indirect van invloed op de kosten van geldleningen aan bedrijven en op bijvoorbeeld de hypotheekrente.
Discount ten opzichte van intrinsieke wa -  Wanneer een beleggingsfonds tegen een discount wordt verhandeld, betekent dit dat de onderliggende beleggingen in het fonds meer waard zijn dan de huidige koers van het fonds. De discount wordt doorgaans weergegeven als een percentage ten opzichte van de intrinsieke waarde. Vooral koersen van closed end fondsen kennen soms een forse afwijking van de intrinsieke waarde.
Distributeur -  Een distributeur is een persoon of bedrijf die verantwoordelijk is voor de verkoop en marketing van beleggingsfondsen aan beleggers op een continue basis. De distributeur is eveneens verantwoordelijk voor het toezenden van informatie over fondsen, zoals prospectus, jaarverslag en additionele informatie. In Nederland treden banken en verzekeraars onder andere op als distributeurs.
Diversificatie -  Diversificatie is een strategie om blootstelling aan niet-systematisch risico (dit is risico dat men kan elimineren) te beperken. Daarnaast is er ook systematisch risico, dat is risico dat inherent is aan beleggen in een bepaalde markt.  Bij diversificatie gaat het om het spreiden van uw beleggingen over verschillende beleggingen en fondscategorieën. Een gediversificeerde portefeuille kan aandelen, obligaties, kas en onroerend goed combineren. Beleggingsfondsen zelf kennen een verschillende vorm van spreiding, er zijn enerzijds breed gespreide mixfondsen en anderzijds ook zeer gespecialiseerde aandelenfondsen die in één sector van de aandelenmarkt beleggen. Het doel bij diversificatie is om de totale beleggingsportefeuille zo samen te stellen dat een minder goede performance in het ene onderdeel wordt gecompenseerd door een goed performance van een ander fonds, of gedeelte van de portefeuille.
Dividend -  Een dividend is een contante winstuitkering die door een fonds of bedrijf gedaan wordt aan de aandeelhouder.
Dividendrendement -  Het dividendrendement wordt berekend door het dividend te delen door de huidige aandelenkoers en de uitkomst met 100 te vermenigvuldigen. Als een fonds bijvoorbeeld een dividend van EUR 0.25 uitkeert en de koers is EUR 4,- dan is het dividendrendement 6.25%.
DNB -  De Nederlandsche Bank, Centrale Bank van Nederland.
Domicilie of vestigingsland -  De domicilie is het land waarin een persoon, bedrijf of beleggingsfonds zijn woonplaats heeft. De domicilie kan belangrijke gevolgen voor de belastingheffing hebben.
Dood -  Uitdrukking voor een beursstemming waarbij er op de beurs niets te doen is.
Doorrollen -  Het verlengen van een aflopende positie. Het is een veel voorkomende praktijk bij deposito's en verliesgevende optieconstructies. Je sluit je posities met een korte resterende looptijd en opent die posities, eventueel met iets aangepaste uitoefenprijzen verder in de toekomst.
Dow Jones Industrial Average -  De door Dow Jones & Company berekende en onderhouden beursbarometer van de Amerikaanse effectenhandel. De Dow Jones Industrial Average index werd in 1896 ontwikkeld door Charles Dow. De ‘Dow’ is samengesteld uit 30 Amerikaanse blue chips. Men beschouwt deze index, samen met de S & P 500 index, als één van de belangrijkste beursindicatoren ter wereld.
Downside risk -  Neerwaarts risico, kans op verlies.
Dual currency bond -  Obligatie met storting en uitkering in twee verschillende valuta.
Dual listing -  Notering op twee beurzen, bij voorkeur ook in andere tijdzones.
Duration -  Duration is de (gewogen) gemiddelde looptijd van een obligatie. De duration is ook een maatstaf voor het effect dat een renteverandering heeft op de koers van een obligatie of portefeuille van obligaties. Duration wordt gemeten in jaren (een duration van drie jaar betekent bijvoorbeeld dat de koers van een obligatie ongeveer 3% stijgt als de rente met 1% daalt).
Duurzaam beleggen -  Bij een fonds dat duurzaam belegt, worden de middelen geïnvesteerd in ondernemingen die bepaalde ethische normen hanteren. De groep duurzaam beleggende fondsen wordt steeds belangrijker en varieert sterk. Er zijn fondsen die niet beleggen in wapenproducenten, ondernemingen die dierproeven uitvoeren, alcoholproducenten en tabakproducenten. Maar er zijn ook fondsen die binnen een sector zoeken naar de meest duurzaam opererende onderneming of naar die ondernemingen die een positieve bijdrage leveren aan het milieu.

One thought on “Woordenboek


Comments are closed.