Woordenboek

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | y | z | Ã
Reset list
à la baisse -  Transactie waarbij men (de baissier) effecten verkoopt zonder ze te bezitten, of een beleggingsconstructie opzet met het oogmerk terug te kopen op een tijdstip waarop de koers gedaald is. Het gaat hier dus om een speculatie op koersdaling. Dergelijke transacties kunnen meestal alleen door de beroepshandel worden aangegaan. Particulieren moeten een extra zekerheid stellen door een Margin-verplichting.
à la baisse gaan -  Handelen met als uitgangspunt een dalende markt.
à la hausse -  Transactie waarbij men (de haussier) effecten koopt of een beleggingsconstructie opzet met het oogmerk te verkopen op een tijdstip waarop de koers is gestegen. Het gaat hier dus om een speculatie op koerswinst.
à la hausse gaan -  Handelen met als uitgangspunt een stijgende markt.
A-aandelen -  Dit zijn aandelen op de Chinese handelsmarkten genoteerd in Chinese yuan. Daarnaast bevat de Chinese handelsmarkten B-aandelen welke zijn genoteerd in in dollars.
A-shares -  een aanduiding voor een 'class' van de gewone of preferente aandelen. Aandelen A van gemeenschappelijke of preferente aandelen hebben doorgaans meer stemrechten of andere voordelen in vergelijking met de andere vormen van aandelen die mogelijk zijn gemaakt.
Aan de markt hebben -  Een beursterm welke betekent 'iets te willen verkopen'. Synoniem: 'aan jou'
Aan jou -  Een beursterm welke betekent 'iets te willen verkopen'. Synoniem: 'aan de markt hebben'
Aan toonder -  Dit zijn aandelen die op papier gedrukt zijn. Zij kunnen aan derden doorgegeven worden, met of zonder speciale administratieve procedures. Het bewijs van aandeelhouderschap is belichaamd in de drager, het papier. Dit maakt ze gevoelig voor diefstal en verlies. Tegenwoordig is het leeuwendeel van de aandelen aan toonder opgenomen in een zgn. geautomatiseerd systeem voor effectenverkeer. In Nederland is het bekende systeem het zgn. NECIGEF-systeem. De Wet giraal effectenverkeer reguleert deze materie. Het moge duidelijk zijn dat handel op de effectenbeurzen niet mogelijk zou zijn indien het aandeel telkens lichamelijk aanwezig zou moeten zijn op geleverd te kunnen worden. Een geautomatiseerd systeem is dan ook een voorwaarde voor moderne effectenhandel.
Aanbiedende bank -  Onder de aanbiedende bank verstaan we in het handelsverkeer de bank die daadwerkelijke financiële documenten en handelsdocumenten aanbiedt en gelden incasseert.
Aanbiedingsplicht -  Bij een aanbiedingsplicht zullen de overige aandeelhouders, groot en klein, bij verkoop van hun aandelen eerst deze aandelen aan de overige aandeelhouders moeten aanbieden (naar rato van hun aandelenbezit).
Aandeel -  Een aandeel is een bewijs van deelneming in het eigen vermogen van een onderneming. Een aandeelhouder is daardoor mede-eigenaar van de onderneming voor het percentage aandelen dat hij bezit. In ruil daarvoor heeft de aandeelhouder recht op een deel van de winst, het zogeheten dividend. Aan een aandeel is gewoonlijk stemrecht verbonden dat men tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan uitoefenen. Door uitgifte van aandelen kan een onderneming risicodragend kapitaal aantrekken om te investeren in uitbreiding, vernieuwing, overnames, etcetera. Het met de uitgifte van aandelen aangetrokken kapitaal beschouwt men als eigen vermogen. Diverse factoren bepalen de waarde of koers van een aandeel. Hiertoe behoren vraag en aanbod (bij beursgenoteerde aandelen), en nationale en internationale economische- en bedrijfsmatige ontwikkelingen.
Aandeel aan toonder -  Een aandeel waarop de naam van de eigenaar niet staat vermeld. Vrijwel alle aandelen zijn tegenwoordig aan toonder Het zijn dan ook zogeheten CF-stukken. als opvolger van de K-stukken
Aandeel in portefeuille -  Aandelen die een onderneming zelf in bezit heeft. Deze zijn nog niet uitgegeven door de onderneming. Ook kan de onderneming hebben besloten om een deel van de aandelen weer terug te kopen van de aandeelhouders, deze aandelen valen ook onder de aandelen in portefeuille.
Aandeel op naam -  Een aandeel waarop de naam van de eigenaar staat vermeld. Deze gegevens worden bijgehouden in een centraal register. Dit type aandeel komt tegenwoordig bijna niet meer voor.
Aandeel van derden -  Het ""Aandeel van derden"" (ook genoemd ""Belang van derden"") is een post in de geconsolideerde jaarrekening dat aangeeft welk deel van het geconsolideerde eigen vermogen niet in handen is van de moedermaatschappij maar door derden is ingebracht. Deze derden houden een minderheidsaandeel in een van de dochtermaatschappijen van de onderneming. Er rusten geen aflossings- of betalingsverplichtingen op deze post in de jaarrekening omdat deze post geen betrekking heeft op schulden van de onderneming. Dit aandeel van derden kan worden aangemerkt als permanent risicodragend vermogen en wordt derhalve tot het eigen vermogen gerekend.
Aandeel zonder nominale waarde -  Aandeel waarop niet vermeld staat welk deel van het maatschappelijk kapitaal van een onderneming het vertegenwoordigt.
Aandeelbewijs -  Het bewijs dat men aandeel heeft in het kapitaal van een onderneming.
Aandeelhebber -  De eigenaar van aandelen, ook wel actionaris genoemd.
Aandeelhouder -  Eigenaar van een bewijs van deelneming in het eigen vermogen van een onderneming.
Aandeelhoudersaansprakelijkheid -  De aansprakelijkheid (voor de activiteiten van een onderneming) die iemand heeft bij het bezit van aandelen. Deze wordt beperkt tot het deel dat men in het aandelenkapitaal van een bedrijf heeft.
Aandeelhouderscommissie -  Een door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemde groep aandeelhouders die de bevoegdheden heeft om aandeelhouders te vertegenwoordigen.
Aandeelhoudersmacht -  Onder de term aandeelhoudersmacht verstaan we de macht die aandeelhouders direct of indirect hebben binnen een bedrijf. Vooral grote aandeelhouders willen nog wel eens indirect de nodige macht uitoefenen. Vaak betreft het dan het aanblijven van bestuurders, het verstrekken van bonussen en dergelijke. Voor kleine aandeelhouders zijn de mogelijkheden uiterst beperkt. Soms zijn er mogelijkheden om zich te verenigen, en dan wordt er groepsgewijs een stem uitgebracht. Ook is er vaak sprake van het gebruik van certificaten, waarbij alleen het administratiekantoor dat de certificaten uitgeeft stemrecht heeft.
Aandeelhoudersregister -  Aandelenregister, waarin de personalia van alle houders van aandelen op naam zijn opgenomen, met vermelding van datum verkrijging, erkenning of betekening alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag.
Aandeelhoudersvereniging -  Een aandeelhoudersvereniging is een rechtspersoon die een groep aandeelhouders die lid zijn van deze aandeelhoudersvereniging in rechte kan vertegenwoordigen. In Nederland is de VEB, de Vereniging van Effecten Bezitters als zodanig actief.
Aandeelhouderswaarde -  Ook wel shareholdersvalue genoemd, in tegenstelling tot de stakeholdersvalue (de waarde voor de overige participanten). Het management streeft naar een zo groot mogelijke beurswaarde van de onderneming wat kan botsen met de belangen van bijvoorbeeld werknemers.
Aandelen leasen -  Het kopen van aandelen met geleend geld.
Aandelenanalyse -  Inschatting van de waarde en de waardeontwikkeling van een aandeel op basis van bedrijfseconomische analyse van de activiteiten van een bedrijf. De analyse is uitsluitend op basis van de koersbeweging van een aandeel, index of markt is (koers)technische analyse.
Aandelenbelang -  Het belang (in aandelen) in een bedrijf dat een privé persoon of bedrijf heeft. Dit wordt vaak uitgemeten in percentages. Bij een belang van meer dan 50% is de partij bevoegd het bedrijf te leiden.
Aandelendepot -  De aandelen die bij een bewaarbedrijf als bijvoorbeeld een bank zijn ondergebracht, zowel in fysieke vorm als via een girale vorm op een effectenrekening. We spreken in plaats van een aandelendepot ook wel van een aandelenportefeuille.
Aandelenemissie -  Uitgifte van nieuwe aandelen. Een emissie wordt meestal begeleid door een bank, die bemiddelt bij het plaatsen van de nieuwe aandelen. Een onderneming kan ook zelf aandelen uitgeven.
Aandelenemissie met voorkeursrecht -  Uitgifte van nieuwe aandelen door een onderneming waarbij bestaande aandeelhouders recht van voorkeur hebben.
Aandelenfonds -  Een aandelenfonds is een fonds dat hoofdzakelijk belegt in aandelen.
Aandelenfusie -  Een fusie tussen twee bedrijven waarbij de aandelen van het ene bedrijf over worden genomen door het andere bedrijf en omgekeerd. Dit wordt ook gebruikt om te voorkomen dat twee bedrijven samen geheel nieuwe aandelen uitgeven.
Aandelenfuture -  Een futurescontract met als onderliggende waarde een pakket van 100 aandelen.
Aandelenindex -  Een index van aandelen: ofwel een samenstelling van een gewogen gemiddelde van een aantal aandelen die bijvoorbeeld in Amsterdam de AEX-index en de AMX-index.
Aandelenindexoptie -  Een aandelenindexoptie heeft als onderliggende waarde een index en individuele aandelen. De index is in deze een (gewogen of ongewogen) gemiddelde waarde van een pakket aandelen.
Aandeleninkoopprogramma -  Een aandeleninkoopprogramma is een door een bedrijf geformuleerde periode welke weergeeft welke en hoeveel aandelen gekocht zullen worden gedurende deze periode door het bedrijf.
Aandelenkapitaal -  Het totale nominale bedrag van de aandelen van een onderneming. Is te berekenen door het aantal aandelen te vermenigvuldigen met de nominale waarde per aandeel.
Aandelenkoers -  De waarde van aandelen bepaald door de vraag en het aanbod van de aandelen op de beurs.
Aandelenlease -  Aandelenlease is een overeenkomst waarbij iemand geld leent waarmee voor die persoon effecten worden gekocht. De klant betaalt maandelijks rente en eventueel een bedrag om zijn schuld af te lossen en krijgt tenslotte de opbrengst van de effecten na aftrek van de eventueel nog niet afgeloste schuld. Zolang de schuld niet is afgelost, dienen de effecten als onderpand.
Aandelenlease-affaire -  De aandelenlease-affaire ontstond rond 2001 toen aandelenlease contracten na de beurscrash voor veel deelnemers in plaats van winst een enorme restschuld opleverden. In Nederland zijn een paar honderdduizend van deze contracten verkocht, in België aanzienlijk minder. Op het hoogtepunt van de markt stonden ongeveer 700.000 aandelenlease contracten uit met een totale waarde van circa 6,5 miljard euro. In Nederland werden de meeste contracten verkocht door Legio Lease, een dochterbedrijf van bank Labouchere. Bank Labouchere werd in augustus 2000 door Aegon verkocht aan Dexia. Aandelenlease is een beleggingsconstructie waarmee beleggers naast hun eigen inleg met een deel geleend geld beleggen. Ten tijde van de beurs-hausse rond 2000 werden er veel aandelenlease constructies aangeboden onder wervende namen als vermogensversneller, korting cadeau, winst verdriedubbelaar, sprintplan etc. Deze constructies werden via telefonische verkoop verkocht, vaak zonder duidelijk te vermelden dat aandelen werden geleased. Toen een jaar later de beurs instortte, kwamen veel leasebeleggers daardoor onverwacht met een restschuld te zitten. De meeste contracten met namen als Winst verdriedubbelaar werden verkocht door Bank Labouchere dochter Legio Lease. Aegon was als eigenaar verantwoordelijk maar wist de imagoschade redelijk te beperken door Labouchere tijdig aan Dexia te verkopen. Niet alleen Aegon maar ook de DSB Groep, Fortis, ABN AMRO en Nationale Nederlanden verkochten aandelenlease contracten.
Aandelenmarkt -  De handel in aandelen in het algemeen
Aandelenoptie -  Een optie met als onderliggende waarde een vast aantal aandelen. Aandelenopties worden verhandeld op de optiebeurs van Amsterdam Exchanges en alle andere optiebeurzen in de wereld.
Aandelenprijs -  De aandelenprijs is de waarde van een aandeel. Deze waarde is bepaald door de vraag en het aanbod van de aandelen op de beurs.
Aandelenregister -  Het aandelenregister is een register dat het bestuur van een vennootschap bijhoudt en waarin per aandeel (of groep aandelen)is opgenomen: 1. De namen en adressen van de aandeelhouders 2. Het bedrag dat op het aandeel gestort is 3. De personen met het recht van vruchtgebruik 4. Wie het pandrecht heeft 5. Wie het stemrecht heeft
Aandelenruil -  Financieringsvorm bij een bedrijfsovername waarbij de overnemende partij aandelen van de eigen onderneming aanbiedt in ruil voor aandelen van de over te nemen onderneming.
Aandelenselectie -  Het uitzoeken van de beste aandelen voor een effectenportefeuille. Willen we een echt goede selectie maken dan is kennis van de toekomst een absolute noodzaak, maar vindt maar eens een adviseur dat die kennis daadwerkelijk heeft. We weten het dus doodgewoon niet. Veel beleggers kopen dan maar wat. Vaak zogenaamde kwaliteitsaandelen. Aandelen die met de kredietcrisis 85% inleverden zoals de aandelen van de grote banken.
Aandelenspaarplan -  Een combinatie van beleggen in een beleggingsfonds en een levensverzekering. Ook alle kosten als bijvoorbeeld de verzekeringspremie worden hieruit betaald.
Aandelenspam -  Aandelenspam is een vorm van spam, waarbij internetgebruikers via e-mail wordt aangemoedigd om waardeloze aandelen te kopen. Dat resulteert meestal in een korte koersstijging. De spammers verkopen (dumpen) hun aandelen echter kort voordat de koers instort. De kopers blijven met waardeloze aandelen zitten.
Aandelensplitsing -  Oude aandelen worden in een vaste verhouding vervangen door een aantal nieuwe aandelen. Na een Aandelensplitsing ligt de prijs van de nieuwe aandelen meestal lager dan de vroegere prijs.
Aandelenvermogen -  Vermogen dat verkregen is door uitgifte van aandelen (in feite het geplaatste aandelenvermogen). Het aandelenvermogen is een deel van het eigen vermogen van een BV of NV. Synoniem: aandelenkapitaal.
Aangeschreven -  Ook wel Assigned. Wanneer de bezitter van een optierecht zijn recht aanzegt, krijgt de schrijver (zie schrijven) de plicht om de aandelen te leveren (calloptie) of af te nemen (putoptie) tegen de uitoefenprijs.
Aankondigingsdatum -  De datum waarop een onderneming of en zo ja hoeveel aandelen een onderneming uit gaat geven. Hierbij wordt ook de geplande datum van uitgifte genoemd.
Aankoopkosten -  De aankoopkosten zijn de kosten die men betaalt bij de aankoop van een fonds.
Aankooplimiet -  De maximum prijs die de belegger bereid is te betalen voor een aandeel of enig ander effect.
Aanlappen -  Het verkopen van effecten
Aanloopverliezen -  We spreken van de aanloopverliezen van een onderneming bij de verliezen die gedurende de eerste 6 jaren na het stichten van de onderneming geleden worden.
Aanmeldingstermijn (bij overnamebod) -  Een aanmeldingstermijn is de periode waarin geïnteresseerden hun bod uit kunnen brengen op een te koop staand bedrijf. Deze aanmeldingstermijn kan worden verlengd met inachtneming van de geldende biedingregels.
Aanmerkelijk belang -  Het bezitten van 5% of meer van alle aandelen van een onderneming
Aanmerkelijke marktmacht -  Een aanbieder heeft een aanmerkelijke marktmacht (AMM) als deze op de desbetreffende markt alleen of tezamen met andere ondernemingen over een economische kracht beschikt die haar in staat stelt zich in belangrijke mate onafhankelijk van haar concurrenten, klanten en uiteindelijk consumenten te gedragen. De OPTA maakt marktanalyses op basis waarvan zij kan besluiten dat een aanbieder een aanmerkelijke marktmacht heeft.
Aanpassing -  Tijdelijke wijziging in de gevoeligheid voor de waarneming van stimuli die het gevolg is van voortdurende en herhaalde blootstelling aan dezelfde of soortgelijke stimuli
Aanschafwaarde -  De waarde van een of meer gebouwen of machines als optelsom van de respectievelijke aanschafprijzen en de bijkomende installatie-uitgaven (vaak ten onrechte aangeduid als aanschafkosten of installatiekosten).
Aanschrijvingsbericht -  We spreken van een aanschrijvingsbericht als een bank een bericht stuurt aan een klant die effecten in bewaring heeft gegeven over zaken als beleggen en handelsterminologie.
Aansprakelijk vermogen -  Onder het aansprakelijke vermogen van een bedrijf, meestal een vennootschap, verstaan we het eigen vermogen dat wordt uitgebreid met achtergestelde vorderingen, die op het moment van bepalen in het bedrijf aanwezig zijn en daarmee hetzelfde risico lopen als het eigen vermogen
Aansprakelijkheidsverklaring -  De rechtspersoon of vennootschap die de financiële gegevens van de betreffende rechtspersoon heeft meegeconsolideerd, moet schriftelijk verklaren zich hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor uit de rechtshandelingen voortvloeiende schulden van die rechtspersoon.
Aanvraag tot toelating -  Het verzoek van een bedrijf om een officiële notering te krijgen aan een effectenbeurs. Niet ieder bedrijf wordt toegelaten, er moet voldaan zijn aan een aantal voorwaarden.
Aanvullend vermogen -  Het aanvullend vermogen wordt ook wel additioneel vermogen of additioneel kapitaal genoemd. Dit is een deel van het aansprakelijk vermogen van een bedrijf en is het totaal van de herwaarderingsreserves, algemene voorzieningen, achtergestelde leningen en de stille reserves.
Aanwas -  Vermeerdering van iemands bezit, bijvoorbeeld bij een gemeenschap doordat een vermogensdeelgenoot afziet van zijn aandeel waardoor dat van de overige deelgenoten groter wordt
Aanwijzing -  Wanneer de koper van een optie of warrant zijn recht uitoefent, wordt de schrijver van de opties of warrant aangewezen om zijn plicht tot levering of afname na te komen. In het Engels wordt dit 'assignment' genoemd.
Aanzeggen -  Aanzeggen is het berichten aan de koper, dat de door hem/haar op termijn gekochte goederen in ontvangst moeten worden genomen.
Aanzegging -  Aanzegging is het bekendmaken door middel van het uitreiken van een gerechtelijk schrijven, bijvoorbeeld een dagvaarding of een kennisgeving.
Aanzegpremie -  Bedrag dat betaald moet worden om gedurende een bepaalde tijd een baissepositie in te nemen, ofwel gedurende een bepaalde tijd het recht te hebben om een aantal stukken op een bepaalde datum voor een bepaalde prijs te verkopen.
AAOIFI -  Dit is de afkorting van Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. Voor de betekenis zie het begrip 'Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions'.
Aardappelopties -  Aardappelopties, welke verhandeld worden op de agrarische termijnmarkt van Euronext, is een recht tot kopen/verkopen van een termijncontract op aardappelen tegen een vooraf vastgestelde prijs.
Aardappeltermijncontract -  Een termijncontract met een onderliggende waarde van 25.000 kilogram aardappelen. Dit contract kent verhandeling op Euronext.liffe Amsterdam.
Abandon -  Abandon / abondonneren zijn termen waarmee wordt aangegeven dat we op de uitoefendatum verder niets met een optie willen doen, we willen hem niet uitoefenen, en er is geen sprake meer van tijdswaarde. We doen er gewoon niets mee en de optie loopt waardeloos af. In het algemeen: Afstand doen of het niet uitoefenen van een (eigendoms)recht
Abonnementspolis -  Ook wel pauschalpolis of afkooppolis genoemd. Goederentransportverzekeringscontract waaronder, tegen betaling van een premie in een bedrag ineens af, alle binnen het kader van het contract vallende zendingen binnen het in de polis omschreven verzekeringsgebied, plaatsvindend binnen de periode waarvoor de verzekering is aangegaan, tot een in de polis genoemd maximumbedrag per vervoermiddel op de overeengekomen condities automatisch, zonder dat enige verdere opgave nodig is, gedekt zijn. De premie wordt gebaseerd op de vermoedelijke omzet, d.i. de totale waarde van de onder de verzekering gedekte zaken, die in de verzekeringsperiode verzonden zullen worden; bij verlenging van de verzekering moet de verzekerde de werkelijke omzet opgeven. Behalve de echte abbonementspolis, komt de abbonementspolis met naverrekeningsclausule voor, ook wel omzetpolis genoemd. Deze verschilt van de abbonementspolis in zoverre dat de vooraf betaalde premie slechts als voorschotbetaling geldt en de definitieve premie wordt vastgesteld door na afloop van de verzekeringsperiode het premiepermillage te slaan over de dan door de verzekerde opgegeven werkelijke omzet.
Absolute breadth index -  De Absolute Breadth Index (""ABI"") is een sentimentsindicator die ontwikkeld is door Norman G. Fosback. De ABI geeft aan hoeveel activiteit er op de markt is en hoe volatiel deze is. De indicator is bedoeld voor de de New York Stock Exchange. De richting waarin de koersen zich bewegen wordt verder niet meegenomen. De Abi wordt ook wel de activity index genoemd. Een hoge waarde duidt op veranderingen en een forse activiteit op de markt, terwijl lage waarden op weinig inspiratie duiden. In Fosback's boek, ""Stock Market Logic"" geeft hij aan dat in het verleden hoge waarden aangaven dat er drie tot 5 maanden later een fors hogere koers tot stand was gekomen. Fosback ontdekte nog een betrouwbare variant, namelijk door de ABI te delen door het totale aantal verhandelde aandelen. Waarden boven de 40% geven een bullmarkt aan en als we onder de 15% gaan komen we in een bearmarkt terecht. De ABI wordt berekend door de absolute waarde te nemen van het aantal gestegen fondsen minus het aantal gedaalde fondsen.
Absolute rate -  Onder een absolute rate verstaan we de interest bij een swap uitgedrukt in een vast rentepercentage. Ook wordt er wel een premie of een opslag op een bekend percentage, zoals libor gebruikt
Absolute return -  Een fonds of portefeuille dat een 'absolute return' nastreeft, heeft als doel iedere verslagperiode een positief rendement te behalen, dat in ieder geval boven het rendement op kasgeld ligt.
Abu Dhabi Investment Authority -  De Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) is een Sovereign wealth fund eigendom van Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten. AIDA beheert een aanzienlijk bedrag van het kapitaal van de Emiraten en is een van de grotere investeerders in de wereldfondsen. Door haar grootte, is het fonds invloedrijk in de internationale financiën. ADIA heeft nooit bekendgemaakt hoeveel het heeft in activa. Geaccepteerde schattingen zijn tussen de 650 miljard dollar tot ongeveer 875 miljard dollar in activa.
Accommoderend beleid -  Het beleid van een centrale bank, gericht op het bevorderen van de groei. Kenmerken zijn een lage rente en ruime kredietverlening. Veel geld onder de mensen om uit te geven dus. Het gevaar van inflatie ligt bij dit beleid op de loer. Accomoderend beleid is het tegengestelde van restrictief beleid.
Accommoderend beleid1 -  Accomoderend beleid is het beleid van een centrale bank, gericht op het bevorderen van de groei.
Accommoderend monetair beleid -  Accommoderend monetair beleid is het geheel van maatregelen die een Centrale Bank kan nemen om de waarde van de eigen valuta stabiel te houden. Men kan twee soorten waarde ten aanzien van een valuta onderscheiden: de binnenwaarde ofwel de koopkracht en de externe waarde ofwel de wisselkoers. Accommoderend monetair beleid bestaat dan ook uit twee onderdelen, de geldpolitiek en het wisselkoersbeleid.
Accountancyprincipes -  Accountancyprincipes zijn een aantal elementen waaraan een algemeen aanvaarde jaarrekening aan moet voldoen, waaronder: 1. Het voorzichtigheidsprincipe 2. het realisatieprincipe 3. het matchingprincipe 4. het continuiteitsprincipe 5. het bestendigheidsprincipe.
Accountant -  Een accountant (accomptant, rekenaar, rekenmeester) is iemand die beroepsmatig jaarrekeningen controleert, jaarrekeningen opmaakt of financiële administraties voert. Voor dit beroep is een speciale opleiding nodig. In veel landen is, net als in Nederland, het voeren van een beroepstitel voor een beroep, dat vergelijkbaar is met de Nederlandse accountant, wettelijk beschermd.
Accountant-administratieconsulent -  Een Accountant-administratieconsulent (AA) is in Nederland een accountant die staat ingeschreven in het accountantsregister van de NOvAA al dan niet met certificeringbevoegdheid. Deze inschrijving met certificeringbevoegdheid geeft de Accountant-administratieconsulent de wettelijke bevoegdheid om een verklaring (accountantsverklaring) af te geven over de getrouwheid van een jaarrekening. Tezamen met een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ook die van een controleplechtige instelling. In Nederland is Accountant-administratieconsulent een bij wet geregeld beroep. De AA-titel, die wettelijk beschermd is, is een beroepsaanduiding en wordt niet vóór de naam van de persoon geschreven, maar er achter.
Accountantsverklaring -  Een verklaring van de accountant waarin hij zijn mening geeft omtrent de balans en de daarbij behorende verlies-en winstrekening van een door hem gecontroleerde onderneming.
Accounting and Auditing Organization for -  De Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial (AAOIFI) is een internationale islamitische autonome non-profit orgaan dat de boekhouding voorbereidt en auditeert voor verschillende bedrijven/industrieën . AAOIFI werd opgericht in overeenstemming met de overeenkomst van vereniging die islamitische financiële instellingen hebben gesloten op 26 februari 1990 in Algiers.
Accountmanager -  Een accountmanager is de beheerder van klanten die een zakelijke relatie hebben met een bedrijf. Tegenwoordig is het woord `account` in de bedrijfswereld zo populair, dat het meer de betekenis van relatie- of klantmanager is geworden. Vroeger werd zo iemand een verkoper genoemd. Er bestaan twee soorten accountmanagers: `farmers` en `hunter
Accreditief -  Opdracht aan een bank tot uitbetaling aan een derde. Deze internationale betalingsvorm wordt ook wel een documentair krediet of letter of credit (L/C) genoemd. De afkorting van letter of credit is L/C.
Accruals -  De verschillen tussen nettowinst en operationele cash-flow, dus wijzigingen in de activa en passiva op de balans die niet te herleiden zijn op de nettowinst (of het nettoverlies).
Accrued interest -  Samengestelde interest, het verdienen van rente op rente.
Accumulatie -  De ophoping van stoffen, waarvan sprake is als de concentratie van de betrokken stof in een organisme hoger is dan in het omringend milieu.
Accumulatie swap -  Swaps met een groeiende leensom. Dit wordt veel gebruikt door banken met groeiende kapitaalbehoeft.
Accumulation -  Accumulation is de Engelse term voor een fonds dat geen dividend uitkeert, maar dit toevoegt aan het vermogen (een groeifonds). Het tegenovergestelde is een Income, ofwel een dividenduitkerend fonds.
Achterbalkon -  De in een levensjarenstelsel toegepaste verhoging van de aanspraken over alle jaren - vanaf een bepaalde leeftijd - voorafgaand aan de aanvang van het deelnemerschap van de deelnemer. Het levensjarenstelsel is met ingang van 1 juni 1999 fiscaal niet meer toegestaan.
Achtergestelde converteerbare obligatie -  Een achtergestelde converteerbare obligatie wordt pas afgelost als bij een faillissement alle andere schuldeisers zijn betaald.
Achtergestelde lening -  Een lening die aan de aandeelhouders pas wordt afgelost indien alle overige schuldeisers zijn terugbetaald
Achtergestelde obligaties -  Bij een faillissement van een onderneming zijn de bezitters van deze obligaties pas aan de beurt als aan alle andere verplichtingen is voldaan. Houders van deze obligaties worden gelijkgesteld aan de rechten van de aandeelhouders.
Achterstelling -  Een lening die pas wordt afgelost indien bij een faillissement alle schuldeisers hun geld hebben teruggekregen (aandeelhouders zijn daar niet bij, die zijn mede-eigenaar en geen schuldeiser). In tegenstelling tot andere leningen wordt de achtergestelde lening tot het eigen vermogen van een onderneming gerekend.
Achterwaartse integratie -  We spreken van achterwaartse integratie als een bedrijf in een bedrijfskolom de activiteiten van de aanleverende partij overneemt. Bijvoorbeeld een detailhandel die de groothandel integreert en direct bij de fabrikant gaat afnemen. De integratie is dan in de richting van de oerproducent.
ACI -  ACI is de afkorting van ""Association Cambiste Internationale"", hieronder verstaan we het overkoepelend orgaan, gevestigd in Parijs, van alle nationale verenigingen van arbitrageanten, dus personen die zich met name met de arbitrage van valuta bezig houden.
Acid test -  Een berekening die aangeeft of een bedrijf in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen. De cash, kortlopende vorderingen en investeringen op de korte termijn worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door het vreemd vermogen op korte termijn. Bedrijven die met een ratio onder de 1 uitkomen, kunnen hun verplichtingen op korte termijn niet nakomen. De term komt uit de manier waarop goudzoekers vroeger bepaalden of hun vondt echt goud was. Als het klompje metaal niet oploste in zuur (acid) dan was het echt goud. Als een bedrijf slaagt voor de acid test, dan is de financiële huishouding op orde.
Acquisitie -  Het is het aankopen van nieuwe aandelen (of bedrijven) door een bedrijf. Ook het winnen van een nieuwe klantenkring wordt soms een acquisitie genoemd.
Actief -  Het actief (of activa) van een onderneming omvat alle bezittingen van die onderneming.
Actief bankbedrijf -  Het deel van het bankbedrijf dat zich bezighoudt met de kredietverlening.
Actief beheer -  Een manier van portefeuillebeheer waarbij de beheerder in functie van zijn marktvisie en verwachtingen actieve posities inneemt met als doel een beter beleggingsresultaat te halen dan dat van zijn benchmark. Tegenover de kans op een beter beleggingsresultaat staat het risico dat het resultaat achterblijft bij dat van de benchmark.
Actief beleggen -  Op grond van een bepaalde marktvisie wordt afgeweken van de benchmark, om zo te trachten een betere performance te behalen.
Actief fonds -  Onder een actief fonds verstaan we een Fonds waarin tijdens de beursdag doorlopend handel wordt gedreven.
Actiefzijde -  Een ander woord voor de actiefzijde is de debetzijde. Dit is de zijde op de balans waarop de investeringen en bezittingen vernoemd staan.
Actieve belegger -  Een actieve belegger is iemand die actief belegt op de beurs. De kern van actief beleggen is 'kopen en verkopen', oftewel frequent handelen op de beurs. De keuze om te kopen of verkopen maakt de actieve belegger op grond van korte termijn koersverwachtingen. Een actieve belegger gelooft dat hij/zij koersontwikkelingen min of meer correct kan voorspellen.
Actieve financiering -  De activiteiten van een bedrijf betreffende het aantrekken van eigen en vreemd vermogen en de besteding daarvan.
Actieve fondsen -  Hoofdfondsen; effecten waarin doorgaans de meeste handel plaatsvindt
Actieve portefeuille -  Een portefeuille aan aandelen/opties met veel risico maar ook kans op hoge rendementen.
Action de jouissance -  Action de Jouissance is een ander woord voor bewijs van deelgerechtigheid. Onder een bewijs van deelgerechtigdheid/action de jouissance verstaan we een recht dat wordt toegekend aan een aandeelhouder bij wie zijn aandeel in het maatschappelijk kapitaal volledig is terugbetaald. Een bewijs van deelgerechtigdheid geeft recht op een deel van de overwinst en in bepaalde gevallen ook een recht op een deel van het liquidatiesaldo.
Activa -  Bezittingen en vorderingen van de onderneming
Activa discontabele -  Met het begrip discontabele activa (van banken) worden de activa bedoeld die de banken kunnen verdisconteren bij De Nederlansche Bank NV. In de praktijk is dit eigenlijk alleen Nederlands schatkistpapier met een resterende looptijd die korter is dan drie maanden. Het verdisconteren van andere activa door banken dan dit schatkistpapier komt relatief weinig voor. Daarnaast komen er in incidentele gevallen disconteringen voor van door banken geaccepteerde wissels. Deze wissels dienen dan te voldoen aan de vereisten voor het toepassen van het wisseldisconto.
Activa-categorie -  De verschillende categorieën waarin activa kunnen worden ingedeeld aan de activa zijde. Voorbeelden zijn: boekwaarden, investeringen, desinvesteringen en afschrijvingen.
Activeren -  Uitgaven die gedaan zijn opvatten als investeringen en om die reden opnemen bij de posten op de debetzijde van de balans. Dus uitgaven opnemen bij de activa, zodat ze in de loop van de tijd afgeschreven kunnen worden. Inmiddels staan ze als kapitaal op de balans vermeld. Voorbeelden zijn uitgaven voor de installatie van machines, of uitgaven voor research and development.
Activistische aandeelhouder -  Aandeelhouders met een groot deel van de aandelen in een bedrijf. Zij roeren zich in de bestuurskamers en trekken meer macht naar zich toe dan de andere aandeelhouders.
Activistische belegger -  Activistische belegger is een ander woord voor actieve belegger. Voor de betekenis zie het begrip 'actieve belegger'.
Activity index -  Activity index is een ander woord voor de Absolute Breadth Index (""ABI""). De ABI is een sentimentsindicator die ontwikkeld is door Norman G. Fosback. De ABI geeft aan hoeveel activiteit er op de markt is en hoe volatiel deze is. De indicator is bedoeld voor de de New York Stock Exchange. De richting waarin de koersen zich bewegen wordt verder niet meegenomen. De Abi wordt ook wel de activity index genoemd. Een hoge waarde duidt op veranderingen en een forse activiteit op de markt, terwijl lage waarden op weinig inspiratie duiden. In Fosback's boek, ""Stock Market Logic"" geeft hij aan dat in het verleden hoge waarden aangaven dat er drie tot 5 maanden later een fors hogere koers tot stand was gekomen. Fosback ontdekte nog een betrouwbare variant, namelijk door de ABI te delen door het totale aantal verhandelde aandelen. Waarden boven de 40% geven een bullmarkt aan en als we onder de 15% gaan komen we in een bearmarkt terecht. De ABI wordt berekend door de absolute waarde te nemen van het aantal gestegen fondsen minus het aantal gedaalde fondsen.
Actual/360 -  Een methode voor de berekening van de opgebouwde rente die wordt verdiend op een obligatie. Het werkelijke aantal dagen per maand en 360-dagen per jaar worden gebruikt voor de berekening van de rente.
Actual/365 -  Een methode voor de berekening van de opgebouwde rente die wordt verdiend op een obligatie. Het verschil met de actual/360 methode is dat hier 365 dagen per jaar worden gebruikt voor de berekening van de rente.
Actual/actual -  Een methode voor de berekening van de opgebouwde rente die wordt verdiend op een obligatie. Het werkelijke aantal dagen in elke maand en het werkelijke aantal dagen in het jaar worden gebruikt voor de berekening van de rente.
Actuals -  We spreken van actuals in de termijnhandel wanneer we het hebben over de goederen waarin vandaag gehandeld wordt, in tegenstelling tot futures die op toekomstige handel betrekking hebben. Je zou kunnen zeggen dat we het hier hebben over de eigenlijk de onderliggende waarde van de termijncontracten.
Actuariële grondslagen -  Wanneer een contante waarde van een reeks toekomstige uitkeringen moet worden bepaald, maakt de actuaris gebruik van actuariële grondslagen, zoals: 1. de rekenrente of de marktrente 2. de kansstelsels: sterftekansen, arbeidsongeschiktheids- en revalidatiekansen, frequenties van gehuwd zijn, soms ook toekomstige salarisontwikkeling of toeslagbeleid etc. 3. kostenopslagen (bijvoorbeeld voor administratiekosten en/of uitbetalingskosten).
Actuariële methoden -  Methoden om met behulp van actuariële grondslagen de contante waarde van een reeks toekomstige uitkeringen of bijdragen te berekenen. Methoden om pensioenbijdragen vast te stellen zijn onder andere: premiesysteem, koopsomsysteem, inhaal-premiesysteem, inhaalkoopsomsysteem en het dynamische premiesysteem. Ook bestaan verschillende methoden om de reservering voor nabestaandenpensioen vast te stellen (zie ook bepaalde en onbepaalde man/vrouw/partnersysteem).
Actuariële rente -  Verzekeringsmaatschappijen en pensioensfondsen hanteren een fictief rentepercentage bij het bepalen van hun toekomstige verplichtingen. Dit fictieve percentage wordt de rekenrente of actuariële rente genoemd.
Actuarieel Genootschap -  Het Actuarieel Genootschap is een vereniging, welke kantoor houdt in Utrecht, die zich de bestudering en ontwikkeling van de actuariële wetenschappen ten doel stelt, alsmede de verbreding van de wetenschappelijke basis van de werkzaamheden van de actuaris en het geven van voorlichting over de taak en de bevoegdheid van de actuaris. Voorts heeft het Actuarieel Genootschap gedragsregels opgesteld, waaraan de leden zich dienen te houden, om het aanzien en de waardigheid van het beroep actuaris hoog te houden.
Actuarieel rendement -  Het rendement op jaarbasis dat daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Het is de rentevoet (ook wel actualisatie- of discontovoet genoemd) die een reeks van toekomstige kasstromen verbonden aan een investering wiskundig gelijk stelt aan het oorspronkelijke investeringsbedrag. Daarvoor wordt niet enkel rekening gehouden met de omvang van de in- en uitgaande kasstromen, maar ook met het tijdstip waarop die kasstromen plaatsvinden. Bij de berekening van het actuarieel rendement van een obligatie bijvoorbeeld wordt niet enkel rekening gehouden met de nominale rente, maar ook met de coupondata, de eindvervaldag, de uitgifte- en terugbetalingsprijs en de kosten. Dat is de enige objectieve manier ter vergelijking van investeringen waarvan de kasstromen ongelijk zijn gespreid in de tijd.
Actuaris -  Een actuaris combineert economische en wiskundige technieken. De actuaris is gespecialiseerd in verzekeringswiskunde (zowel levensverzekering als schadeverzekering). Met behulp van de verzekeringswiskunde bepaalt de actuaris hoe hoog de benodigde koopsom of premie moet zijn voor bepaalde verplichtingen. De actuaris verricht risico-analyses en bepaalt welk bedrag voor toekomstige verplichtingen moet worden gereserveerd. Verder houdt de actuaris zich bezig met het samenstellen van modellen om verplichtingen en beleggingen van een pensioenfonds of een verzekeraar optimaal op elkaar af te stemmen (matching)en om de samenstelling van het beleggingspakket te optimaliseren.
Actuele waarde -  Waardering van activa op basis van actuele prijzen. Dit kan gerealiseerd worden door waardestijgingen en -dalingen direct als winst of verlies te boeken of door de waardeveranderingen op een aparte rekening herwaardering te plaatsen en pas bij verkoop door te boeken naar de winst en verliesrekening te boeken.
ADB -  ADB is de afkorting van de Asian Development Bank. De ADB is een in 1966 opgerichte regionale ontwikkelingsbank om de economische en sociale ontwikkeling te bevorderen in de Azië en de Pacific door middel van leningen en technische bijstand. Het werk van de Asian Development Bank is gericht op verbetering van het welzijn van de mensen in Azië en de Pacific, met name de 1,9 miljard mensen die leven van minder dan 2 dollar per dag. Ondanks de vele succesverhalen blijven Azië en de Pacific de thuisbasis van twee derde van de armen in de wereld.
Add on yield -  Standaard yield berekening voor vele geldmarkten: Het rentepercentage, teruggerekend op jaarbasis, gedeeld door de oorspronkelijke hoofdsom, uitgedrukt als een percentage.
ADIA -  AIDA is een afkorting van de Abu Dhabi Investment Authority. ADIA is een Sovereign wealth fund eigendom van Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten. AIDA beheert een aanzienlijk bedrag van het kapitaal van de Emiraten en is een van de grotere investeerders in de wereldfondsen. Door haar grootte, is het fonds invloedrijk in de internationale financiën. ADIA heeft nooit bekendgemaakt hoeveel het heeft in activa. Geaccepteerde schattingen zijn tussen de 650 miljard dollar tot ongeveer 875 miljard dollar in activa.
Adjustable rate mortgage -  Een Adjustable-rate mortage (ARM) is een hypotheek waar de rente periodiek wordt aangepast op basis van een aantal indices. Een van de meest voorkomende indices zijn de tarieven op 1-jarige vaste looptijd Treasury (CMT) effecten, de Kosten van fondsen Index (COFI), en de London Interbank Offered Rate (LIBOR).
Adjusted business day (conventie) -  Het gedeelte van een dag waarin de meeste ondernemingen actief zijn, meestal van 9 uur tot 5 uur van maandag tot en met vrijdag.
Adjusted futures price -  Onder de adjusted future price verstaan we het equivalent van een future in baar geld.
Adjustment of terms -  Wijziging van een uitoefenprijs en/of de unit of trading als gevolg van een split-up, stockdividenden en dergelijke.
Administratiekantoor -  Een kantoor welke aandelen en obligaties koopt en daartegenover aan het publiek certificaten van die effecten uitgeeft. Het stemrecht op de aandelen blijft dan bij het administratiekantoor.
Administratieve lasten -  Administratieve lasten zijn de tijd en kosten die de administratie met zich mee brengt.
Administratieve organisatie -  Het gehele complex van organisatorische maatregelen binnen een organisatie, inclusief het stelsel van maatregelen van interne controle. Dit complex heeft direct of indirect betrekking op een goede werking van de administratie, de financieel-administratieve systemen, de rechtmatigheid en de doelmatigheid van het (financiële) beheer, en het heeft hier tevens de verantwoording over.
ADR's -  Amerikaanse certificaten van Nederlandse en andere buitenlandse aandelen. In sommige gevallen zoals bij Akzo Nobel hebben de American Depository Receipts een andere nominale waarde dan de aandelen, zodat de koersen van het Damrak en Wall Street niet meteen vergelijkbaar zijn.
Advance payment bond -  Advance payment bond is de Engelse vertaling voor vooruitbetalingsgarantie. Dit is een garantie voor een koper die de leverancier al helemaal of ten dele betaald heeft voordat hij de bestelde goederen heeft ontvangen.
Advance/decline -  Meting van het aantal aandelen dat over een bepaalde periode in prijs is gedaald of gestegen. Deze ratio van de een ten opzichte van de ander laat ook de richting van de markt in het algemeen zien ( naar boven of naar beneden ).
Adverse excursion -  We spreken van een adverse excursion als we een bepaalde richting van de beurs voorspellen en deze gaat dan toch een andere richting op dan we hadden verwacht. Soms wordt het daadwerkelijk direct in geld omgerekend en we gebruiken het begrip dan voor de mate van verlies bij een nog lopende, openstaande trade. Want in het algemeen zal een koersrichting tegengesteld aan wat we verwacht hadden wel een verlies opleveren in onze positie. Een toepassing is de Maximum Advanced Excursion, een techniek die ontwikkeld is door John Sweeneya
Adviesinflatie -  Veel beleggingsadviseurs kunnen hun mening niet naar buiten bregen zonder in conclift te komen met de belangen van hun werkgever. Dat is bijvoorbeeld een reden voor het feit dat veel analisen zelden of nooit het woord -verkopen- in de mond nemen. Dit advies is namelijk waarschijnlijk strijdig met een eerder aan de klant gegeven koopadvies, het geeft het bedrijf waar de bank graag zaken mee doet een negatief imago, en de analist hoeft in de toekomst ook niet meer aan te kloppen bij dat bedrijf voor informatie. Daarom houdt men het liever op het neutrale -hold-. Nog een aspect daarbij is, dat een -sell- advies alleen houders van het betreffende aandeel tot actie (en dus transacties en verdiensten) aan zal zetten, maar een koop advies kan iedereen tot kopen verleiden. De potentiele winst van een -buy- advies is dus veel groter dan van een -sell-. Omdat dit verschijnsel inmiddels wel overal is doorgedrongen ontstaat er een nieuw verschijnsel, en dat is het mijden van het woord -hold- dat overal als eufemisme van -sell- wordt gezien. Bijvoorbeeld door het gebruiken van -marktperformer- of -equalweight-. Omdat beleggers (en hun advocaten!) nog wel eens opstandig willen worden als ze een verkeerd advies gekregen hebben worden ook harde termen als kopen en verkopen steeds meer vervangen. In plaats van kopen wordt de inhoudsloze term -accumulate- of -overweight- gebruikt of het indirecte -outperformer-. En wie zou nu niet iets gaan kopen dat het beter gaat doen dan de markt als geheel. En dan is -underperformer- of -underweight- natuurlijk een ideaal eufemisme voor -sell-.
Advieskoers -  De door de hoekman geschatte koers, die voorafgaand aan het totstandkomen van de koers wordt opgegeven.
Adviesprijs -  Sinds het verbieden van de verticale prijsbinding vermelden fabrikanten bij hun producten een adviesprijs. Het staat detaillisten vrij daarvan af te wijken. Verticale prijsbinding bestaat nog wel in vrijgestelde sectoren, zoals de boekhandel.
AED -  Valutacode voor de dirham, muntstuk van Verenigde Arabische Emiranten.
AEX -  De Amsterdam Exchanges indeX is een beursgraadmeter die is gebaseerd op de 25 grootste fondsen op de Amsterdamse effectenbeurs. Stijgt de gemiddelde waarde van een aandeel in die bedrijven, dan gaat de AEX omhoog. Hoewel er veel meer dan 25 bedrijven aan de Amsterdamse beurs staan genoteerd, wordt de AEX in het algemeen als maat genomen voor hoe goed het Nederlandse beursklimaat is. De bekende Amerikaanse tegenhanger van de AEX is de Dow Jones-index.
AEX Access 2000 -  AEX Access 2000 is een elektronisch voorportaal tot de beurs. Dit door Amsterdam Exchanges ontwikkelde systeem bestaat uit AEX Access Stock (voor de handel in aandelen) en AEX Access Derivatives (voor de handel in opties, futures en agrarische termijncontracten). Uitsluitend toegelaten instellingen kunnen gebruik maken van AEX ACCESS 2000.
AEX Clearing en Depository -  Werkmaatschappij van Amsterdam Exchanges waar de afwikkeling en garantie plaatsvinden van transacties die gedaan zijn op de beurzen van Amsterdam Exchanges. Ook bewaarneming van effecten is een taak van AEX-Clearing & Depository. Dit wordt gedaan door de bedrijfsonderdelen Necigef en NIEC.
AEX covered call index -  De Covered Call wordt ook wel buy / write genoemd. Beide namen verwijzen naar de optiestrategie die aan deze strategische index ten grondslag ligt.
AEX dagopties -  Na het succes van de AEX-index weekopties, zijn er nu ook dagopties ook wel ' dailies' genoemd op de AEX-index in notering. De dagopties hebben een looptijd van 1 dag. Dagopties hebben dezelfde contractspecificaties als standaard AEX-index opties. De enige verschillen zijn de looptijd en het serie-introductiebeleid.
AEX Midkap Index -  De AEX Midkap-index is een mandje aan aandelen met een hoge omzet. De samenstelling van de Midkap-index word berekend en jaarlijks begin maart herzien. Bepalend voor die samenstelling is de effectieve aandelenomzet. Dat is, grofweg gezegd, gemiddelde beurswaarde maal gemiddelde dagomzet over het voorbije kalenderjaar. De 25 fondsen met de hoogste omzet komen in principe in de AEX-index, fondsen op plaats 26 t/m 50 in de Midkap-index en fondsen op plaats 51 t/m 75 in de AscX-index.
AEX optie -  Een optie met de AEX-index als onderliggende waarde. Bestaat in zowel een normale als een light versie.
AEX protective put index -  Een protective put index is een index die de resultaten volgt vaneen beschermende put strategie inrelatie tot een aandelenindex, waarbij de belegger een long positie in de index combineert met de koop van een put-optie op dezelfde index.
AEX weekopties -  AEX Weekopties hebben een looptijd van 1 week (van vrijdag tot vrijdag). AEX Weekopties zijn uitermate geschikt voor korte termijn handelsstrategieën en bieden beleggers een nieuwe manier om te beleggen in de huidige nieuwsgedreven marktn.
AEX-Agrarische Termijnmarkt -  In het marktsegment AEX-Agrarische Termijn markt worden agrarische termijncontracten en opties verhandeld.
AEX-index -  De AEX-index is een gewogen index die is gebaseerd op de koersen van de 25 meest verhandelde, in Nederland genoteerde ondernemingen op de effectenbeurs van Euronext. Onder andere de effectieve aandelenomzet in het voorgaande jaar is bepalend voor de opname van een fonds in de AEX-index. De weging van elk fonds in de index is mede afhankelijk van de marktkapitalisatie van de vrij verhandelbare aandelen. Vanaf 2005 zal deze weging op het moment van de periodieke herweging nooit meer bedragen dan 15%. De AEX-index kent ieder jaar op de eerste handelsdag in maart een periodieke herweging.
AEX-indexreservelijst -  Een lijst met vijf fondsen die kunnen worden opgenomen in de AEX-index als één van de 25 hoofdfondsen tijdens een jaar onverwacht uit de index valt.
AEX-Optiebeurs -  Werkmaatschappij van Amsterdam Exchanges waar opties op aandelen, indices, obligaties, dollars, goud en futures worden verhandeld. De handel op de optiebeursvloer vindt plaats in open outcry.
Afboeken -  Het boekhoudkundig verwerken van een verlies op een effectenportefeuille.
Afbrokkelend -  Wanneer de koers van het aandeel langzaam in waarde daalt.
Afdekken -  Een belegger kan het risico dat hij loopt met handel in aandelen afdekken. Dit heet ook wel indekken of hedgen.
Affaire -  Een verliesgevende effectentransactie
Affidavit -  Een schriftelijke verklaring, opgesteld door een beëdigd persoon bestemd voor gerechtelijke doeleinden. Bijvoorbeeld voor de houder van een obligatie waarvan de houder geen onderdaan is van het land waar de obligatie is uitgegeven en daar niet woont, met als doel het verkrijgen van belastingfaciliteiten.
Affiliatie -  Affiliatie is de samenvoeging in verband van ondergeschiktheid van ondernemingen of organisaties.
AFFM -  AFFM is de afkorting van de Australian Financial Futures Market. De optiebeurs en financiële termijnmarkt van Australië
Afgeleid recht -  Het recht dat een houder van een effect heeft, en dat voortkomt uit dat houderschap. Bijvoorbeeld het recht op dividend bij het bezit van een aandeel.
Afgeleide instrumenten -  De term afgeleide financiële instrumenten staat voor het groot aantal instrumenten die zijn ontwikkeld om zich in te dekken tegen het wisselrisico, het intrestrisico en vooral de fluctuaties.
Afgeleide producten -  Onder afgeleide producten vallen beleggingsvormen zoals opties en futures, waarvan de prijsvorming afhankelijk is van andere ('onderliggende') waarden, zoals aandelen en obligaties.
Afghani -  Het muntstuk van Afghanistan
AFGI -  Vereniging van Financial Guaranty Insurors
Afgiftekoers -  De prijs waartegen onder andere niet-genoteerde beleggingsfondsen, banken en andere financiële instellingen bereid zijn hun producten te verkopen.
Afgiftekosten nieuwe aandelen -  Onder de Afgiftekosten van nieuwe aandelen/participaties verstaan we de de eenmalige door een beleggingsinstellingen in rekening gebrachte kosten, die verband houden met de afgifte van nieuwe aandelen dan wel participaties in deze beleggingsinstelling. De afgiftekosten komen bovenop de intrinsieke waarde van de reeds bestaande aandelen/participaties. De afgiftekosten dienen ondermeer voor het dekken van: 1. de kosten verbonden aan het verwerven van nieuwe beleggingen 2. administratieve kosten. Bij participaties/aandelen die reeds verhandeld worden, zijn deze kosten in de prijs inbegrepen.
Afgifteprijs -  Prijs of koers van beleggingsfondsen die niet zijn genoteerd aan een beurs, maar bij de uitgevende instelling zelf moeten worden gekocht of verkocht. Deze uitgevende instellingen geven aan- en verkoopkoersen ofwel afgifteprijzen af.
Afkoop -  Afkoop is het ineens uitbetalen van een bedrag ter vervanging van een verplichting om in de toekomst een serie betalingen te doen (afkoop). In geval van afkoop wordt de verzekering op verzoek van de verzekeringnemer voortijdig beëindigd, waarbij de verzekeraar de afkoopwaarde uitbetaalt.
Afkoopwaarde -  Beëindigt u een levensverzekering voortijdig, dan wordt de afkoopwaarde uitgekeerd. Dit is de op dat moment opgebouwde waarde van de levensverzekering, minus eventuele kosten.
Afloopdatum -  De datum waarop een optie of een future ophoudt te bestaan ofwel expireert. De afloopdatum heet ook wel expiratiedatum. Bij opties genoteerd op Euronext.liffe Amsterdam is de afloopdatum altijd de derde vrijdag van de afloopmaand, tenzij dat geen handelsdag is.
Afloopmaand(en) -  Wordt ook wel expiratiemaand genoemd: dit is de maand waarin het optierecht vervalt.
Aflosbaarstelling -  Bij het bereiken van de aflossingsdatum stelt men een obligatie aflosbaar of betaalbaar. De belegger ontvangt dan de nominale waarde van de obligatie terug.
Aflossing -  Aflossing is een terugbetaling van een deel van een bepaald geleend bedrag.
Aflossingsindexering -  Een manier om obligaties af te lossen waarbij de koers waartegen deze obligaties worden afgelost wordt aangepast aan de inflatie. In het algemeen zal er dus een hoger bedrag terugbetaald worden dan dat er oorspronkelijk is geleend.
Aflossingskoers -  De koers waartegen de obligaties worden afgelost door de instelling die in het verleden de betrok ken obligaties heeft uitgegeven. Dit kan het oorspronkelijke bedrag zijn maar er kan ook een vorm van indexering, bijvoorbeeld voor inflatie plaatsvinden.
Aflossingsperiode -  De aflossingsperiode is de periode waarin een obligatie wordt uitgeloot.
Aflossingsregeling -  Komt ter sprake als een persoon of een bedrijf geld heeft geleend en dat niet (op tijd) kan terugbetalen. Lener en geldgever maken dan een afspraak wanneer en hoeveel er uiteindelijk zal worden terugbetaald.
Aflossingsschema -  Omschrijving van het aantal termijnen waarin aflossing van een lening of een obligatie plaats zal vinden, en in welk jaar en op welke datum de eerste aflossing plaats zal vinden.
Aflossingsverlies -  Verlies dat wordt geleden als een obligatie op een lagere koers wordt afgelost dan zij door een belegger is gekocht. De meeste obligaties worden a pari ofwel op 100% afgelost. Er treedt dus verlies op als de obligatie boven pari is gekocht.
Aflossingswinst -  Winst die wordt behaald als een obligatie op een hogere koers wordt afgelost dan zij is gekocht. De meeste obligaties worden a pari ofwel op 100% afgelost. Een belegger maakt winst wanneer hij de obligatie beneden pari ofwel onder de 100% heeft gekocht.
AFM -  AFM is de afkortingen voor Autoriteit Financiele Markten. De AFM is de beurswaakhond die toezicht houdt op de financiële markten. Dat houdt in dat de AFM toeziet op het gedrag van de gehele financiële marktsector: sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Met het gedragstoezicht wil de AFM een bijdrage leveren aan het goed functioneren van de financiële markten. Voorzitter is Hans Hoogervorst. De AFM is de rechtsopvolger van de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE). De STE was verantwoordelijk voor het toezicht op het effectenverkeer. De wijziging van STE naar AFM vloeit voort uit de nota 'Herziening van het toezicht op de financiële marktsector' van het Ministerie van Financiën: de sectorale indeling van het toezicht maakt plaats voor een functionele indeling in prudentieel toezicht en gedragstoezicht.
Afmijnen -  kooper worden door 'mijn' te roepen bij een verkoop.
Afnameplicht -  De schrijver van put-opties heeft de plicht op zich genomen om als hij aangewezen wordt de onderliggende waarde af te nemen tegen de uitoefenkoers, ongeacht de werkelijke koers van dat moment.
Afnemerskrediet -  Een vorm van kortlopend vreemd vermogen waarbij de afnemer aan de leverancier krediet verleent, door te leveren goederen of diensten vooruit te betalen.
Afrekening met gecompenseerde valuta -  Valutering vreemde valuta (value dating of foreign exchange). Toekennen van de datum waarop de in verband met de aan of verkoop van vreemde valuta voorkomende mutaties op de desbetreffende rekeningen worden geboekt; deze datum ligt op de tweede werkdag na de dag van afsluiting van de transactie. Voorbeeld: dollars gekocht op i maart worden met valuta g maart gecrediteerd op de dollarrekening van de koper waartegenover zijn guldensrekening wordt belast. (Dit crediteren en debiteren met dezelfde valutadatum wordt afrekening met gecompenseerde valuta' genoemd.) tweedagshandel; vervaldag.
Afrekenkoers -  De koers van de onderliggende waarde waarop afrekening plaatsvindt van opties en futures op expiratiedag. Bij opties en futures op de AEX-index® bijvoorbeeld is deze koers het gemiddelde van de 31 noteringen die op de laatste handelsdag elke hele minuut van 15.30 tot en met 16.00 uur totstandkomen. Euronext.liffe Amsterdam stelt de afrekenkoers vast, die uitsluitend geldt voor cashsettlementproducten.
Afschrijven -  Het boekhoudkundig verwerken van de waardevermindering van kapitaalgoederen. Een synoniem is 'afschrijving'. Bijvoorbeeld: Als er een nieuwe bedrijfsauto is gekocht met een waarde van ?10.000,- en de eigenaar wil over vijf jaar een nieuwe auto kopen. Dan wordt er elk jaar ?2.000,- in de boekhouding afgeschreven, zodat de bedrijfsauto over vijf jaar boekhoudkundig niets meer waard is en er een nieuwe auto kan worden gekocht.
Afschrijven op aandelen -  Een ander woord voor afschrijven op aandelen is 'afstempelen'. Vermindering van de originele nominale waarde van een aandeel. Door afstempeling wordt de grootte van het geplaatste aandelenkapitaal gewijzigd. Afstempeling gebeurt meestal bij ondernemingen die langdurig forse verliezen hebben geleden. Door afstempeling wordt de nominale waarde van het aandelenkapitaal in overeenstemming gebracht met de werkelijke waarde van het bedrijf.
Afschrijving -  Het boekhoudkundig verwerken van de waardevermindering van kapitaalgoederen. Een synoniem is 'afschrijven'. Bijvoorbeeld: Als er een nieuwe bedrijfsauto is gekocht met een waarde van ?10.000,- en de eigenaar wil over vijf jaar een nieuwe auto kopen. Dan wordt er elk jaar ?2.000,- in de
Afschrijvingskosten -  Afschrijvingskosten zijn de kosten die de economische waardevermindering weergeven van een goed gedurende de economische levensduur. De termen economische levensduur, technische levensduur en restwaarde zijn hier van belang.
Afschrijvingspolitiek -  Ander woord voor afschrijvingsbeleid. De manier waarop bedrijven afschrijven, kan en mag verschillen. Bedrijven worden wel geacht als zij eenmaal een beleid hebben vastgesteld, dit een aantal jaren te hanteren. Het is niet de bedoeling dat de methode van afschrijven elk jaar verandert, al naar gelang het een bedrijf uitkomt.
Afschrijvingstermijn -  De periode waarover bijvoorbeeld een aangekochte machine of computersoftware wordt afgeschreven.
Afslag -  openbare verkoping of verpachting waarbij de bedragen van inzet door een bevoegd persoon in afdalende reeks worden genoemd, en de koop of pacht aan de hoogst afmijnende wordt toegewezen
Afsluitprovisie -  Afsluitprovisie is het bedrag dat een bank in rekening brengt voor het afsluiten van een hypothecaire lening (hypotheek).
Afstempelen -  Vermindering van de originele nominale waarde van een aandeel. Door afstempeling wordt de grootte van het geplaatste aandelenkapitaal gewijzigd. Afstempeling gebeurt meestal bij ondernemingen die langdurig forse verliezen hebben geleden. Door afstempeling wordt de nominale waarde van het aandelenkapitaal in overeenstemming gebracht met de werkelijke waarde van het bedrijf.
After-hours trading -  De handel buiten de normale handelsuren.
Aftermarket -  De handel in een aandeel na de beursintroductie.
Aftikken -  Op papier verliezen.
Afwaarderen -  devalueren
Afwaardering -  Term uit de bedrijfseconomie: verlaging van de boekwaarde van bezittingen of vorderingen; hangt samen met afschrijven.
Afwijking ten opzichte van de intrinsiek -  Spread is de afwijking van de intrinsieke waarde van een beleggingsfonds. Fondsen worden door de fondsaanbieder vaak aangeboden tegen een prijs die enkele procenten boven de intrinsieke waarde ligt. Evenzo is de fondsaanbieder vaak bereid aandelen van een fonds weer in te kopen tegen een koers die onder de intrinsieke waarde ligt. Het verschil tussen koers en intrinsieke waarde noemen we spread. Voor fondsen is er een maximum spread gedefinieerd.
Afwikkelen van een valutatermijncontract -  Onder het afwikkelen van een valutatermijncontract verstaan we het op de vervaldatum over en weer leveren van de valuta's tegen de in de termijnaffaires overeengekomen koers.
Afwikkeling -  afhandeling, afdoening de afwikkeling van de schade neemt 2/3 van de tijd in beslag
Afwikkelingsmaand -  De laatste maand waarin men een agrarisch termijncontract kan verhandelen
Afwikkelingsrisico -  Het risico dat bijvoorbeeld een bepaalde effectentransactie niet wordt afgewikkeld zoals het hoort. Daardoor kan een belegger in de problemen raken, vooral als hij, erop vertrouwend dat een bepaalde transactie correct zal worden afgewikkeld, alweer een nieuwe transactie heeft gedaan en zijn tegenpartij eist dat hij die nakomt.
Afzet -  Aantal verkochte producten in een bepaalde tijd.
Agence d'Evaluation Financière -  Officiële naam voor Adef, een organisatie vergelijkbaar met Standard & Poor's.
Agency theorie -  De principaal-agenttheorie wordt ook wel de agency theory genoemd. Centraal bij deze theorie staat het keuzevraagstuk van de contractuele vormgeving van transactierelaties tussen deelnemers (actoren) aan het economische proces. Simpel gezegd (beetje kort door de bocht): in deze theorie staat het economische gedrag van actoren centraal. De theorie heeft als basis twee veronderstellingen. De eerste veronderstelling is dat er in de relatie tussen de principaal (opdrachtgever) en de agent (opdrachtnemer) een belangentegenstelling is, waarbij de agent andere belangen nastreeft dan de principaal voor ogen heeft. De tweede veronderstelling is dat de principaal niet bij machte is om de activiteiten en doelen van deze activiteiten van de agent te achterhalen, omdat de principaal niet over voldoende informatie beschikt. De agent zit namelijk dichter op de materie dan de principaal, waardoor de agent een informatievoorsprong heeft. Het resultaat van deze zogeheten informatie-assymetrie is dat er ondoelmatigheid optreed. Deze ondoelmatigheid heet X-inefficiency. De centrale vraag is: hoe kan op basis van enerzijds verschillende doeleinden en anderzijds onvolledige informatie opportunistisch gedrag worden tegengehouden?
Agent -  Dit is een ander woord voor opdrachtnemer (zoals bijvoorbeeld een werknemer, adviseur etc.)
Agent de change -  In Frankrijk heeft de status van een effectenmakelaar in 1989 verdwenen te worden vervangen door die van aandelen van het bedrijf
Agentschap van de Nederlandsche Bank -  Onder een agentschap van De Nederlandsche Bank verstaan we een vestiging van De Nederlandsche Bank NV, die in een provincie aanwezig kan zijn. De agentschappen fungeren als Rijkskassier en zijn in deze provincies de bronnen voor chartaal geld en pasmunt voor de banken.
Agentschap van de schuld (België) -  De federale staatsschuld bestaat dat schuld uitgegeven of overgenomen door de federale overheid, evenals de schuld van andere instellingen - ondermeer het ALeSH - wiens schuld diensttijd valt aan de federale overheid.
Agentschap van het Ministerie van Financ -  Het agentschap van het ministerie van financiën voert voor de staat transacties uit op de geld- en kapitaalmarkten en regelt het beheer van de staatsschuld. Ook verzorgt het agentschap de uitgifte van staatsobligaties.
Aggressief -  Aanvallend, Gewelddadig,
Aggressieve portefeuille -  Een portefeuille met een bèta die hoger is dan de bèta van de marktportefeuille (de index die als 'benchmark' dient heeft een bèta van 1).
Agio -  Positief koersverschil bij de uitgifte van een aandeel boven de nominale waarde of obligatie boven de koers van 100%. Dit heet ook wel 'een uitgifte boven pari'. Het ontvangen bedrag vind men terug op de balans van een onderneming als eigen vermogen terug onder 'agioreserve'.
Agio op aandelen -  Teveel ontvangen bedrag door een onderneming over de nominale waarde van haar aandelen. Dit bedrag vormt een deel van de niet-uitkeerbare reserves van de onderneming die meestal kunnen alleen worden gebruikt voor zakelijke doeleinden omschreven in de wetgeving.
Agio op obligaties -  Een Premium Bond is een loterij obligatie uitgegeven door het Verenigd Koninkrijk de nationale regering Sparen en Beleggen regeling
Agiobonus -  Dividend in de vorm van aandelen uit de agioreserve van de onderneming. Een synoniem in Agiostock. Deze uitkering is voor de particulieren belastingvrij, en daardoor hoeft er over deze uitkering geen inkomstenbelasting te worden betaald.
Agiodividend -  Dividend dat door een bedrijf wordt uitgekeerd en waarvan de kosten ten laste worden gebracht van de agioreserve. Voor de aandeelhouders is de agiobonus belastingvrij. Doordat de reserve wordt omgezet in aandelen, zal normaal gesproken de koers van het aandeel dalen: er komen immers meer aandelen, terwijl ook de waarde van het bedrijf daalt.
Agiokapitaal -  Ander woord voor agioreserve.
Agioreserve -  Het bedrag dat ontstaat door effecten boven pari uit te geven. Dit bedrag rekent men tot het eigen vermogen van de onderneming.
Agiostock -  Vorm van stockdividend dat gratis wordt uitgekeerd aan aandeelhouders ten laste van de agioreserve. Deze uitkering is, in tegenstelling tot een gewoon stockdividend dat ten laste van de winst wordt uitgekeerd, fiscaal onbelast.
Agrarische Termijnmarkt -  Na de fusie, de Amsterdamse effectenbeurs met de effectenbeurzen van Brussel en Parijs, tot Euronext. De Agrarische termijnmarkt wordt daarna 'Euronext Amsterdam Commodity Market' genoemd.
Agrarische Termijnmarkt Amsterdam -  Een onderdeel van de optiebeurs van Euronext Amsterdam. Op de agrarische termijnmarkt worden termijncontracten verhandeld op aardappelen, varkens, biggen en eieren, en opties op termijncontracten aardappelen en varkens. Sinds de fusie van Amsterdam Exchanges met Brussels Exchanges en Paris Bourse tot Euronext heet de agrarische termijnmarkt Euronext Amsterdam Commodity Market.
Agroproducten -  Landbouwproducten. Categorie in de koerstabel Goederen en Grondstoffen in Het Financieele Dagblad.
Aibor -  Aibor staat voor Amsterdam Inter Bank Offered Rate en is het tarief dat commerciële banken bij elkaar in rekening brengen. De Euribor heeft de Aibor opgevolgd
Airbag -  Voorwaardelijk bescherming van de hoofdsom van een structured product tot een gemaximeerde daling van de onderliggende waarde.
Akkoord -  In een faillissement door de gefailleerde aan zijn gezamenlijke schuldeisers aangeboden regeling. Na aanvaarding en homologatie komt door deze regeling een eind aan het faillissement. Dit is ook mogelijk door een surséance van betaling.
Akte -  Een ondertekend, gedagtekend en notarieel document waarin feiten en afspraken zijn vastgelegd. Deze wordt ondertekent door twee partijen en is bedoeld om als bewijs te dienen als er onenigheid ontstaat over de uitvoering van de overeenkomst.
AKX-index -  Afkorting van Amsterdam Kempen Property Fund Index. Deze index gaf tot halverwege 2002 de beleggingsresultaten van Nederlandse vastgoedfondsen weer. Deze index is vervangen door de GPR-index.
Alfa -  Alfa is de outperformance die een beleggingsfonds heeft behaald bovenop wat verwacht zou mogen worden volgens een bepaald beleggingsmodel. Een positieve alfa geeft aan dat een fonds het beter heeft gedaan dan op basis van de gegeven beta verwacht mocht worden. Evenzo geeft een negatieve alfa aan dat het fonds een underperformance heeft, gegeven de verwachtingen die behoren bij de beta van het fonds.
Algemeen verbindend verklaren -  Besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waardoor een cao ook wordt opgelegd aan werkgevers (en hun personeel) die geen lid zijn van de werkgeversorganisatie die de cao heeft afgesloten. Vaak afgekort tot avv. De avv is sinds 1937 bij wet geregeld.
Algemene bank -  Een algemene bank biedt het volledige dienstenpakket van een bank aan, en valt in het algemeen onder de primaire banken.
Algemene kosten -  De kosten die gemaakt worden voor het voortbrengen van omzet. Een tweetal categorieën algemene kosten zijn te onderscheiden: kosten van de aan de klant geleverde goederen en kosten van de bedrijfsvoering.
Algemene ouderdomswet -  De Algemene Ouderdomswet (AOW) regelt in Nederland het verplichte, collectieve ouderdomspensioen dat als algemene basis dient voor Nederlandse ouderdomspensioenen. Verzekerd voor de AOW zijn ingezetenen van Nederland en niet-ingezetenen van Nederland die bepaalde inkomsten in Nederland genieten. De AOW is één van de zogenoemde volksverzekeringen.
Algemene reserve -  Onder algemene reserves vallen de vrije uitkeerbare reserves. Voor deze reserves bestaat dus geen verplichting op grond van wet of statuten om deze aan te houden. Ze worden ook wel de overige reserves genoemd. Mutaties in de algemene reserves kunnen bijvoorbeeld ontstaan door: -verwerking winstbestemming - boeking vrijval gerealiseerde herwaardering uit de herwaarderingsreserve - vorming en vrijval uit wettelijke reserves - rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen buiten het resultaat om - uitkering van dividend ten laste van reserves
Algemene vergadering van aandeelhouders -  De officiële afkorting voor Algemene Vergadering voor de Aandeelhouders is AVA. Op grond van de statuten is de directie van de onderneming ten minste eenmaal per jaar verplicht om verantwoording en rekenschap af te leggen aan de aandeelhouders tijdens de jaarlijks terugkerende algemene vergadering van aandeelhouders. Daartoe roept de directie, op de wijze zoals dat in de statuten is voorgeschreven, de aandeelhouders in vergadering tezamen. In deze vergadering doet de directie verslag van de gang van zaken en doet voorstel over de bestemming van een eventuele winst. In deze algemene vergadering van aandeelhouders worden ook de directieleden benoemd dan wel ontslagen. Naast de gewone algemene vergadering van aandeelhouders kan ook sprake zijn van een bijzondere aandeelhoudersvergadering. Deze bijzondere vergadering kan tussentijds plaatsvinden op verzoek van zowel aandeelhouders als directie. De wijze van oproeping en stemming behoort in de statuten van de onderneming te zijn geregeld. Bij zowel de gewone algemene vergadering van aandeelhouders als de Bijzondere Vergadering van Aandeelhouders geldt dat de spelregels als de bevoegdheden in de statuten moeten zijn vastgelegd.
Algo trading -  In de elektronische financiële markten, algoritmische handel of geautomatiseerde handel, ook wel bekend als algo trading, black-box handel of robo trading, is het gebruik van computerprogramma's voor het invoeren van orders de handel met de computer algoritme te beslissen over aspecten van de orde, zoals het tijdstip, prijs, of de hoeveelheid van de bestelling, of in veel gevallen de inleiding van de bestelling zonder menselijke tussenkomst.
Algorithmic trading -  In de elektronische financiële markten, algoritmische handel of geautomatiseerde handel, ook wel bekend als algo trading, black-box handel of robo trading, is het gebruik van computerprogramma's voor het invoeren van orders de handel met de computer algoritme te beslissen over aspecten van de orde, zoals het tijdstip, prijs, of de hoeveelheid van de bestelling, of in veel gevallen de inleiding van de bestelling zonder menselijke tussenkomst.
Algoritme -  Een aantal nauwkeurig gedefinieerde bewerkingsregels of methoden die zijn opgesteld om een bepaald resultaat te verkrijgen uit een eindig aantal bewerkingen
Algoritmisch handelen -  In de elektronische financiële markten, algoritmische handel of geautomatiseerde handel, ook wel bekend als algo trading, black-box handel of robo trading, is het gebruik van computerprogramma's voor het invoeren van orders de handel met de computer algoritme te beslissen over aspecten van de orde, zoals het tijdstip, prijs, of de hoeveelheid van de bestelling, of in veel gevallen de inleiding van de bestelling zonder menselijke tussenkomst.
ALL -  Internationale valutacode van Swift voor de lek, de munt van Albanië.
All Ordinaries index -  Dit is de Australische beurs index
All risks-verzekering -  Verzekering die verlies van en schade aan het verzekerde voor alle risico's dekt.
All-cash deal -  Een all-cash deal betekent dat u verkocht het gebouw zonder ""terug te nemen van een hypotheek"" (dat wil zeggen, je hebt de volledige verkoopprijs in een keer bij sluiting)
All-in kosten -  Afkorting voor ""alles inbegrepen"" kosten, die worden uitgedrukt als de betaalde rente of ontvangen voor de totale kosten van een financiële transactie.
All-or-none order -  Een order die in zijn geheel moet worden uitgegeven of helemaal niet.
All-or-nothing option (alles-of-niets op -  All-or-nothing option is een ander woord voor Binary option. Kijk voor de betekenis bij het begrip 'binary option'.
All-time high -  De hoogste koers dat een index of effect ooit heeft gehaald.
All-time low -  De laagste koers dat een index of effect ooit heeft gehaald.
Allebeurzenorder -  Een allebeurzenorder is een order van effecten die op meerdere beurzen kan worden uitgevoerd. Wanneer de beurs in Nederland gesloten is kan de bank of de commissionair de order bijvoorbeeld ook in Londen of New York uitvoeren.
Alles-of-niets-order -  Dit is een order waarbij of alle effecten in een keer worden gekocht of helemaal niet. Het kan namelijk voorkomen dat een order in meerdere delen wordt uitgevoerd.
Allfinanz -  Naam voor combinatie van bank- en verzekeringsdiensten in hetzelfde bedrijf.
Alligator spread -  Een ingewikkelde combinatie van een aantal calls en puts die zoveel commissie kost dat de belegger maar een minimale kans op een klein winstje heeft, ook al loopt de constructie zoals verwacht.
Allocatie -  Allocatie is de wijze van aanwending van productiefactoren. Hierbij worden een aantal kernvragen gesteld: Door wie/wat/hoe/waar/voor wie en hoeveel wordt er geproduceerd? Wie beslist er? Hoe wordt er beslist? Beslist de overheid of doen particulieren dat? Wordt er autoritair, democratisch of via overleg beslist? De kernaspecten zijn: centralisatie of decentralisatie (op gebied van besturen en regelgeving) - overheidsinvloed (passief of actief) - prijsvorming (via de markt of de overheid) - eigendomsvorm (collectief of overheid t.o.v. particulier). Het marktmechanisme bij volkomen concurrentie heeft de eigenschap dat producenten hun productie via prijssignalen keurig inrichten volgens de wensen van de consumenten. Vragen de consumenten meer van een bepaald goed, dan gaat (bij gegeven aanbod) de prijs daarvan omhoog. Dat is voor de producenten een signaal dat het aanbod moet worden uitgebreid. Het marktmechanisme bij volkomen concurrentie brengt dus automatisch een situatie van optimale allocatie tot stand.
Allotment -  toewijzing van fonds bij inschrijving.
Allowance -  Een overeenkomst tussen een bank en een cliënt, waarbij de bank de effectencliënt in staat stelt om opties te schrijven zonder de onderliggende waarde te bezitten.
ALM -  ALM staat voor Asset Liability Management. Het afstemmen van het pensioenvermogen op verplichtingen. Het uitvoeren van een ALM-studie kan een pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij helpen bij het kiezen van de beleggingsmix, de wijze van financieren van de pensioenregeling en/of het financieren van toeslagen. Een ALM-studie kent de volgende aspecten: 1) het in kaart brengen van de financiële stromen. 2) de simulatie van toekomstige financiële posities. 3) de samenhang met de economische omgeving. 4) de vergelijking van beleidsvarianten.
Alpha -  Statistische meting van de volatiliteit van een aandeel, veroorzaakt door andere factoren dan de markt.
Alt-A loans -  lt-A leningen (Alternative-documentatie leningen), zijn er al een tijdje. In de afgelopen jaren echter, is hun betekenis enigszins vervagen. Alt-A leningen worden voornamelijk gedreven credit-score, omdat de kandidaten voor deze leningen vaak een gebrek aan bewijs van de inkomsten uit de traditionele werkgelegenheid.
Alternatieve beleggingen -  Alternatieve beleggingen, ook wel alternatives genoemd, zijn beleggingen in hedgefunds en particuliere aandelenfondsen. Ze hebben als doel jaarlijks een positief resultaat te behalen ongeacht de economische omgevingen.
Alternatieve kosten -  De kosten van het opgeofferde alternatief. Tijd is schaars, dus je zult keuzes moeten maken. 'Ga ik naar de bioscoop of ga ik naar de kroeg?' De ene mogelijkheid zul je moeten opofferen om de andere mogelijkheid uit te kunnen voeren.
Alternative Investment Market -  Aandelenbeurs in Londen speciaal bedoeld voor jonge en snelgroeiende bedrijven. De beurs is in 1995 opgericht en lijkt op de Nieuwe Markt Amsterdam.
Alternative Trading System -  De officiële afkorting van Alternative Trading System is ATS. ATS is een electronisch handelsplatform.
Alternext -  Alternext is een markt op maat voor kleine en middelgrote ondernemingen. NYSE Alternext voorziet in de behoefte van kleine en middelgrote ondernemingen die vereenvoudigde toegang tot de kapitaalmarkt zoeken.
Altijddurende rente -  Altijddurende rente vind plaats bij een overeenkomst waarbij de geldschieter rente bedingt tegen betaling van een hoofdsom, welke betaling hij niet terugvordert
Altmann Z-scoremodel -  Rekenmethode ofwel model uit de bedrijfseconomie waarmee de gezondheid van een bedrijf kan worden beoordeeld ofwel, in het jargon, het insolventierisico van een bedrijf kan worden vastgesteld. De berekening gebeurt op basis van een ingewikkelde formule. Hoe hoger de uitkomst (die Z-score wordt genoemd), hoe kleiner de kans dat een bedrijf insolvent raakt, dat wil zeggen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen.
Ambachtsportie -  Vrijwel niet meer bestaand eigendomsbewijs in een in gemeenschappelijk eigendom beheerd boerenbedrijf, de ambachtsheerlijkheid. Iemand die een ambachtsportie bezit, noemt men een ambachtsheer.
Ambulance stock -  Term afkomstig uit Japan: een soort reddingsaandeel voor iemand die met andere beleggingen geld verliest en door aankoop van de ambulance stock weer in de zwarte cijfers terecht kan komen.
American Bondholders Protective Council -  De American bondholders protective council is een Centrale organisatie in de USA die zich bezighoudt met het beschermen van de houders van bonds (obligaties).
American Depository Receipt -  De afkorting van American Depository Receipt is ADR. Dit zijn Amerikaanse certificaten van Nederlandse aandelen. Bijvoorbeeld Philips en Koninklijke Olie worden in Amerika niet in de vorm van aandelen maar als ADR's verhandeld. Tegenover deze certificaten worden in het land van uitgifte aandelen in bewaring gegeven.
American Shares Amsterdam System -  American Shares Amsterdam System staat voor ASAS-aandelen. Dit zijn buitenlandse fondsen, die in Nederland via een giraal systeem, het zoge­naamde ASAS wat een afkorting is van American Shares Amsterdam System. Het zijn in feite geen echte aandelen, maar een ASAS-aandeel vertegenwoordigt een recht op een origineel aandeel. Het is wat te vergelijken met een certificaat van aandeel, zij het dat die een geheel andere achtergrond hebben. De koersen zijn de valuta van het land van uitgifte. Ze worden uitgegeven door Nominee Amsterdam Stock Exchange. Tegenover de uitgegeven rechten wordt een gelijk aantal aandelen in New York gedeponeerd.
American Stock Exchange -  NYSE Equities Amex, voorheen bekend als de American Stock Exchange (AMEX) is een Amerikaanse effectenbeurs gelegen in New York. AMEX was een wederzijds organisatie, eigendom van haar leden. Tot 1953 was het bekend als de New York Curb Exchange.
American Stock Exchange (AMEX) -  Beurs waar aandelen en obligaties van kleine en middel grote Amerikaanse bedrijven worden verhandeld. De AMEX heette tot 1921 The Curb Exchange. Deze index is gevestigd op 86, Trinity Place in downtown Manhattan in New York.
American Stock Exchange (AMEX)1 -  Effecten- en optiebeurs in New York, afgekort als Amex. Niet hetzelfde als de New York Stock Enchange (NYSE), die ook wel met de term Wall Street wordt aangeduid.
American style -  Opties Amerikaanse stijl zijn op elk moment gedurende de looptijd uitoefenbaar. U bepaalt dus zelf de expiratiedatum. Opties Europese stijl zijn alleen uitoefenbaar op de van te voren afgesproken expiratiedatum. De meeste opties die worden verhandeld zijn Amerikaanse stijl.
American Trust Unit -  Een beleggingsfonds dat belegt in een specifiek aandeel en closed-end is. Een deelname in dit beleggingsfonds noemt men een unit, die bestaat uit een prime en een score. De prime geeft recht op dividend en stemrecht, in tegenstelling tot de score, die alleen kans op waardestijging biedt.
Amerikaanse optie -  Optie die ook tussentijds (dus gedurende een tijdvak) kan worden uitgeoefend (tussen de verwervingsdatum en de afloopdatum c.q. expiratiedatum). Dit in tegenstelling tot de Europese optie.
Amerikaantjes -  Zo worden Amerikaanse aandelen die in Amsterdam worden verhandeld genoemd.
AMEX -  AMEX staat voor American Stock Exchange. De beurs waar aandelen en obligaties van kleine en middel grote Amerikaanse bedrijven worden verhandeld. De AMEX heette tot 1921 The Curb Exchange. Deze index is gevestigd op 86, Trinity Place in downtown Manhattan in New York.
AMF -  Action Message Format (AMF) is een binair formaat gebruikt om ActionScript objecten serialize. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de uitwisseling van gegevens tussen een Adobe Flash-toepassing en een externe dienst, meestal via het internet.
Amortisatie -  Term uit de financiële boekhouding. Amortisatie betreft een afwaardering van immateriële activa, zoals goodwill
Amortisatiebewijs -  Ook genoemd winstbewijs. Een bewijs dat wordt uitgegeven na een reorganisatie, waarbij het aandelenkapitaal volledig of gedeeltelijk is afgestempeld. Het bewijs geeft recht op een gedeelte van de (over) winst en soms ook op een liquidatiesaldo.
Amortisatiefonds -  Onder een amortisatiefonds verstaan we een fonds dat wordt gebruikt om de aflossing van een obligatielening te kunnen garanderen. In dit fonds wordt bijvoorbeeld een gedeelte van de winst gestort. Bij overheidsinstellingen wordt vaak geld gereserveerd middels de opbrengst uit heffingen.
Amortising option -  Optie waarvan de hoeveelheid van de onderliggende waarde geleidelijk afneemt naarmate de looptijd van de optie verstrijkt.
Amsterdam All-Share index -  Door Euronext berekende en onderhouden index die betrekking heeft op alle in Nederland genoteerde aandelen verhandelbaar op de effectenbeurs van Euronext. De Amsterdam All-Share index (AAX) is onderverdeeld in een aantal economische sectoren. De Amsterdam All-Share index en de diverse deelindices geven een zeer getrouw beeld van de prestaties van de gehele Nederlandse effectenmarkt en diverse deelsectoren. De AAX is een zogeheten benchmarkindex.
Amsterdam Depositary Company -  De Amsterdam depositary company is een onderneming die in Amsterdam gevestigd is en die zich bezighoudt met het uitgeven van Continental Depositary Receipts (CDRs).
Amsterdam EOE-index -  Deze afkorting staat voor Amsterdam European Options Exchange index. De European Options Exchange (EOE) publiceert vier indexen: De Amsterdam EOE-index AEX, de Eurotop 100 Index, de Amsterdam Midkap Index en de Nederlandse Top 5-index (European Options Exchange, 1995a). De EOE-index is over het algemeen gezien als de vertegenwoordiger index voor de prijs dynamiek van de Nederlandse aandelenmarkt, en in dit pand het dient als een onderliggende waarde voor opties en futures handel. De index monster wordt jaarlijks aangepast in februari op basis van de uitstaande aandelen gedurende de voorgaande drie volle kalenderjaren (European Options Exchange, 1995a). De gewichten van de individuele aandelen worden herzien om rekening te houden van de dividenden uit aandelen, de betaling van bonussen, of rechten te nemen isses. In het geval van vraagstukken inzake rechten, is de aanpassing gebaseerd op de hypothetische waarde van het recht. De EOE-index is echter, links ongecorrigeerde als het effect van een van bovengenoemde transacties is minder dan 0,1 indexpunten.
Amsterdam Exchanges -  De in Amsterdam gevestigde tak van Euronext, de vroegere effectenbeurs (beursplein 5) en de optiebeurs.
Amsterdam Exchanges Index Future -  Een future (een afgeleid product met verhandelbare plichten) op de AEX-index die in Amsterdam wordt verhandeld.
Amsterdam Exchanges-index -  De Amsterdam Exchange Index (AEX) is De belangrijkste Nederlandse beursindex.
Amsterdam Exchanges-index aandelen -  Volledige naam van de AEX-index.
Amsterdam Financials Sector index -  De officiële afkorting voor Amsterdam Financials Sector Index is AFSX. AFSX is een door Euronext berekende en onderhouden gewogen index die betrekking heeft op koersen van 5 ondernemingen en representatiefis voor de Nederlandse financiele sector. Op de ASFX worden opties en futures verhandeld.
Amsterdam Futures Clearing House -  Een kantoor waar banken wisselen controles en ontwerpen en de rekeningen af te wikkelen.
Amsterdam Informatie Technologie Sector  -  De officiële afkorting voor Amsterdam Informatie Technologie Sector Index is AISX. AISX is een door Euronext berekende en onderhouden gewogen index die betrekking heeft op de koersen van 5 ondernemingen en representatief is voor de Nederlandse IT-sector. Op de AISX worden opties en futures verhandeld.
Amsterdam InterBank Offered Rate -  De Amsterdam interbank offered rate die in het dagelijks gebruik meestal afgekort wordt onder de bekendere term AIBOR is de depositorente die banken in Amsterdam onderling in rekening brengen en waartegen alle banken in Nederland deposito's afgeven en opnemen.
Amsterdam Interprofessioneel Marktsystee -  Onder het Amsterdams interprofessioneel marktsysteem meestal aangeduid met de wat simpeler afkorting AIM verstaan we een op de Amsterdamse Effecten beurs bestaand systeem, waarmee institutione le beleggers zelf hun effectentransacties (die wel een bepaalde minimumomvang dienden te hebben) met banken of commissionairs in effecten kunnen afsluiten. Hierbij werd dan geen provisie in rekening wordt gebracht. maar de banken en/ of commissionairs verdienden hun inkomsten met een hen bepaalde marge tussen de bied- en laatkoers van de verhandelde effecten.
Amsterdam Midkap-index -  Door Euronext berekende en onderhouden beursgraadmeter van het middensegment van de Nederlandse aandelenmarkt. De Amsterdam Midkap-index (AMX) is een gewogen index die is gebaseerd op de koersen van de 25 meest verhandelde middelgrote, in Nederlandse genoteerde ondernemingen op de effectenbeurs van Euronext. Onder andere de effectieve aandelenomzet in het voorgaande jaar is bepalend voor opname van een fonds in de AMX-index®. De weging van elk fonds in de index is mede afhankelijk van de marktkapitalisatie van de vrij verhandelbare aandelen. Vanaf 2005 zal deze weging op het moment van de periodieke herweging nooit meer bedragen dan 15%. De AMX-index kent op de eerste handelsdag in maart een periodieke herweging.
Amsterdam Power Exchange -  De Amsterdam Power Exchange (APX) is een markt waar energie verhandeld wordt. De APX is een spot markt: er wordt gehandeld in uur-prijzen. Voor elke dag wordt voor elanden uur van de dag een enorme aparte prijs gesteld.
Amsterdam stock exchange trading system -  Volledige naam van handelssysteem dat tot voor kort werd gebruikt op de effectenbeurs in Amsterdam. De afkorting is Asset, wat niets te maken heeft met de betekenis van het Engelse woord 'asset'.
Amsterdamse Wisselbank -  De Amsterdamse Wisselbank werd in 1609 opgericht. Door de Amsterdamse Wisselbank en de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) werd Amsterdam in de 17e eeuw het financiële centrum van de wereld. De Wisselbank was gevestigd in de kelder van het Paleis op de Dam in Amsterdam. De belangrijkste taak van de bank was de Noord-Nederlandse handel te voorzien van waardevaste munten. De bank nam allerlei soorten munten en klompjes goud en zilver in bewaring. De inlegger kreeg een tegoed in bankguldens. Op die manier werd de basis gelegd voor giraal geldverkeer. Als girobank verrichtte de bank overschrijvingen van de rekening van de ene naar de rekening van de andere klant. Overschrijven naar buitenlandse wisselbanken was ook mogelijk. In de 17e eeuw werd de basis gelegd voor Nederland als kapitaalexporterend land.
AMX-index -  Deze afkorting staat voor Amsterdam Midkap Index. De Amsterdam Midkap Index (AMX) is de aandelenindex van de Amsterdamse effectenbeurs die de middelgrote aandelen vertegenwoordigt. De AMX bestaat sinds 1995, en wordt ook wel de midcap index genoemd. De grootste en meest verhandelde aandelen van de Amsterdamse beurs zijn opgenomen in de AEX Index, de 25 aandelen die daarna de grootste zijn worden opgenomen in de AMX. Dit zijn dus naar grootte de nummers 26 tot en met 50. Het belangrijkste criterium om opgenomen te worden in de AMX is de verhandelde omzet in een beursfonds. De uiteindelijke weging in de index zelf komt tot stand op basis van marktkapitalisatie, de beurswaarde van de onderneming. Op de eerste handelsdag van maart en september wordt de samenstelling van de index aangepast.
AMX-index1 -  De Amsterdam Midkap-index (AMX) is een gewogen index die is gebaseerd op de koersen van de 25 meest verhandelde middelgrote, in Nederlandse genoteerde ondernemingen op de effectenbeurs van Euronext. Onder andere de effectieve aandelenomzet in het voorgaande jaar is bepalend voor opname van een fonds in de AMX-index. De weging van elk fonds in de index is mede afhankelijk van de marktkapitalisatie van de vrij verhandelbare aandelen. Vanaf 2005 zal deze weging op het moment van de periodieke herweging nooit meer bedragen dan 15%. De AMX-index kent op de eerste handelsdag in maart een periodieke herweging.
Analist -  Een analist is een persoon die in hoedanigheid van zijn werk bepaalde analyses uitvoert. Er bestaan onder meer de volgende soorten analisten in verschillende disciplines: financieel analist, politiek analist, systeemanalist en informatieanalist.
Analysecertificaat -  Een document waarin de samenstelling beschreven is voor de goederen waar het document voor is afgegeven.
Analytische optiemodellen -  Het analytisch model bevat meerdere model parameters en bevat definities voor analytische relaties tussen de modelparameters
Anbai kabunishi -  Anbai kabunishi is een Japanse term die aangeeft dat twee bedrijven een aandelenbelang in elkaar hebben en dat de handel in die aandelen op de effectenbeurs zelden voorkomt.
ANG -  ANG is de valutacode voor de gulden, muntstuk van Antillen.
Angel -  Een investeerder die het risico neemt om een startende bedrijf te financieren.
Angel financing -  Een engel investeerder of engel (ook bekend als een business angels of informal investor) is een welvarende persoon die een kapitaal voor een bedrijf
Angelsaksische model (inzake aandeelhoud -  Vorm van economische orde waarbij de nadruk ligt op marktwerking. Voorbeelden: de Verenigde Staten en Groot Brittannië. Staan tegenover het Rijnlandse model dat in Europa centraal staat. De laatste decennia vindt in Europa een ontwikkelingplaats in de richting van het Angelsaksische model. De kredietcrisis van 2008 bracht duidelijk een kentering in het blinde vetrouwen in de resulaten van de marktwerking.
Animateur -  De functie van een Market Maker voor kleine en middelgrote aandelen op de Euronext.
Annuïteit -  Periodiek gelijk bedrag dat bestaat uit aflossing (afschrijving) en intrest deel.
Annuïteitenhypotheek -  Hypotheekvorm waarbij het jaarbedrag, bestaande uit een deel rente en een deel aflossing, gedurende de looptijd in principe gelijk blijft.
Annuïteitenlening -  Een annuïteitenlening is een periodiek gelijkblijvend bedrag, bestaande uit een aflossingscomponent en een rentecomponent. Doordat periodiek wordt afgelost, daalt de verschuldigde rente.
Annual -  Annual is de Engelse benaming wanneer duidelijk wordt gemaakt dat iets jaarlijks plaats vind. Voorbeelden zijn: annual report of annual giving.
Annual report -  Jaarlijks verslag over de financiële conditie waar het bedrijf in verkeert. Ook wel jaarrekening genoemd. Alle geregistreerde aandeelhouders krijgen hier een kopie van.
Anti-overvalconstructie -  Een clausule in de statuten van een naamloze vennootschap, waardoor deze bevoegd is prioriteitsaandelen of niet volgestorte preferente aandelen bij bevriende relaties te plaatsen. Ook worden er wel via een administratiekantoor certificaten van aandelen uitgegeven met het doel om de invloed van derden te beperken. Zo wordt voorkomen dat deze derden door het kopen van grote pakketten aandelen een te groot stempel op de vennootschap kunnen gaan drukken.
Anti-verwateringsclausule -  Bepaling bij de uitgifte van ondermeer warrants dat uitoefening van de warrants niet mag leiden tot meer winstdelende aandelen, omdat dit ten koste zou gaan van de houders van de huidige aandelen.
Anticipatiekrediet -  Een vorm van krediet die tijdelijk wordt verleend in afwachting van de emissie van aandelen en/of obligaties. Na de emissie worden de hiermee aangetrokken geldmiddelen gebruikt om het anticipatiekrediet weer af te lossen.
Anticipatory hedge -  Een lange termijn hedge positie innemen voordat een andere investeerder dezelfde positie in wilt nemen.
Anticumulatie -  Uitkeringen uit hoofde van de wettelijke sociale zekerheid kunnen samenlopen met uitkeringen op grond van een pensioenregeling. Het bekendste voorbeeld daarvan is de samenloop van ouderdomspensioen dat ingaat vóór het bereiken van de 65-jarige leeftijd, met een WAO - dan wel een WIA-uitkering. Ter voorkoming van een dergelijke samenloop (cumulatie) worden in pensioenregelingen zogeheten anticumulatiebepalingen opgenomen. De anticumulatiebepaling in de pensioenregeling zorgt ervoor dat de pensioenuitkeringen verminderd worden met de uitkeringen uit hoofde van de wettelijke sociale zekerheid. Het opnemen van een dergelijke bepaling is overigens niet verplicht.
Antitrust -  De antitrustwetgeving in de Verenigde Staten richt zich tegen monopolies en concurrentiebeperkende praktijken van oligopolies. De eerste federale antitrustwet, de Sherman Antitrust Act van 1890 werd in 1914 aangevuld met de Federal Trade Commission Act en de Clayton Act. De eerstgenoemde stelde de Federal Trade Commission in die het antitrustbeleid uitvoert. In het begin van de twintigste eeuw zijn krachtens deze wetgeving Standard Oil of New Jersey en American Tobacco opgesplitst. Een dertien jaar slepende zaak tegen IBM werd in 1982 opgegeven. In 1984 is overeenstemming bereikt over een opsplitsing van het tot de American Telephone and Telegraph Company (AT&T) behorende Bell System. In 1999 dreigt onder antitrust regiem Microsoft te worden opgesplitst.
AOW -  Algemene Ouderdomswet. Dit is een wet waarin staat dat als je 65 jaar of ouder bent recht hebt op een uitkering, zodat je niet meer hoeft te werken. Het huidige kabinet heeft nu het plan deze leeftijd te verhogen van 65 jaar naar 67 jaar of misschien wel ouder.
AOW-gat -  Per 1 januari 2015 zal de partnertoeslag aan AOW-ers met een partner die jonger is dan 65 jaar komen te vervallen. Voor personen die zijn geboren op of na 1 januari 1950 en dus op of na 1 januari 2015 de 65/jarige leeftijd bereiken, kan het gezamenlijke inkomen hierdoor tijdelijk lager worden. Dit wordt het AOW-gat genoemd. De grootte van dit gat is afhankelijk van het leeftijdsverschil tussen beide partners.
APFD -  Actieplan voor financiële diensten
Appreciatie -  Ander woord voor waardestijging. Wordt gebruikt in de valutahandel om de waardestijging van de ene valuta ten opzichte van een andere aan te geven. Tegenovergestelde van depreciatie.
APX -  De APX is de in Amsterdam gevestigde stroombeurs. Opgericht in mei 1999 wordt op deze beurs dagelijks stroom verhandeld voor de volgende dag.
Arbeidsmobiliteit -  De mate waarin mensen veranderen van werkgever, beroep en van regio op de arbeidsmarkt.
Arbeidsproductiviteit -  Dit is het aantal eenheden product dat per werknemer per tijdseenheid wordt gemaakt. Voorbeeld: in een bedrijf werken 100 mensen elk 5 dagen van 8 uur. Dus worden er 100 (mensen) x 5 (dagen) x 8 (uren) = 4.000 mens-uren gewerkt. Als in die tijd 20.000 eenheden product worden voortgebracht is de arbeidsproductiviteit 20.000 (eenheden) / 4.000 (mens-uren) = 5 eenheden per mens-uur. De arbeidsproductiviteit gaat omhoog als dezelfde hoeveelheid product in minder mens-uren kan worden voortgebracht. Of als met dezelfde hoeveelheid mens-uren een groter productievolume kan worden gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de mensen beter worden geschoold of als ze door diepte-investeringen vernuftiger machines ter beschikking krijgen.
Arbitrage -  De handel op grond van gelijktijdige prijsverschillen op twee of meer markten.
Arbitrage dividend -  Het gelijktijdig handelen in aandelen, en opties op die aandelen met het doel winst te halen uit de verwachte koerssprong van het aandeel op de ex-datum.
Arbitrage pricing theory -  Onder de Arbitrage Pricing Theorie verstaan we een model dat enigszins vergelijkbaar is met het wat bekendere CAPM model. Maar waar het CAPM model met name naar het risico kijkt, kan het APT model meerdere variabelen in beschouwing nemen. De Arbitrage Pricing Theorie wordt meestal afgekort tot APT.
Arbitrage sur place -  Een vorm van arbitrage waarbij geprofiteerd wordt van prijsverschillen die zich voor dezelfde onderliggende waarde soms op dezelfde beurs voordoen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van derivaten.
Arbitrageprincipe -  arbitrage principe gaat ook kom uit dat het niet mogelijk is om een risicoloos rendement te maken
Arbitreant -  Een belegger die gebruikmaakt van arbitrage.
ArcaEx -  ArcaEx is een afkorting van Archipelago Exchange. Dit is een effectenbeurs waarop zowel aandelen en opties worden verhandeld. Het is eigendom van New York Stock Exchange Euronext.
Archipelago Exchange -  Archipelago Exchange is een effectenbeurs waarop zowel aandelen en opties worden verhandeld. Het is eigendom van New York Stock Exchange Euronext. De Archipelago Exchange wordt vaak afgekort tot ArcaEx.
ARM -  ARM is de afkorting van Adjustable-rate mortage. Een Adjustable-rate mortage is een hypotheek waar de rente periodiek wordt aangepast op basis van een aantal indices. Een van de meest voorkomende indices zijn de tarieven op 1-jarige vaste looptijd Treasury (CMT) effecten, de Kosten van fondsen Index (COFI), en de London Interbank Offered Rate (LIBOR).
Armoedeval -  Het verschijnsel dat iemand die een uitkering ontvangt geen prikkel heeft om werk te aanvaarden, doordat een bruto-inkomensverbetering tot een netto-inkomensverlaging kan leiden omdat het recht op allerlei subsidies vervalt. Gezinnen met een laag inkomen kunnen hun financiële positie door arbeidsinspanning nauwelijks verbeteren, omdat extra (loon)inkomen grotendeels verdampt door heffingen, inkomensprijzen en het wegvallen van tegemoetkomingen voor huishoudens op of vlak boven het sociaal minimum. Voorbeeld:Een huishouden heeft een uitkering van netto1000 euro per maand, en ontvangt daarnaast 200 euro individuele huursubsidie. Bovendien verleent de woongemeente als uitvloeisel van het gemeentelijke minimabeleid kwijtschelding van diverse heffingen en korting bij het gebruik van gesubsidieerde voorzieningen, wat dit huishouden 25 euro per maand scheelt. De kostwinner in dit gezin krijgt een baan aangeboden die een netto loon van 1100 euro oplevert. Als gevolg van deze inkomensstijging daalt de individuele huursubsidie met 50 euro per maand en vervallen de tegemoetkomingen van de gemeente. Uiteindelijk blijft van het netto verschil tussen loon en uitkering (van 100 euro) maar 25 euro over. Als gevolg van het geringe inkomensverschil bij (meer) werken en niet-werken is de financiële prikkel in zulke gevallen te zwak om de overstap naar betaalde arbeid te maken of meer uren te gaan werken. Het desbetreffende huishouden zit verstrikt in de armoedeval.
ARO -  Aro van Automobil Românesc (Roemeense auto) is een Roemeens Automerk DAT bouwt Vooral auto's voor de thuismarkt.
ARP -  Valutacode voor de austral, muntstuk van Argentinië.
ARP-index -  Een aandelenindex van de aandelenbeurs van Wenen (Oostenrijk).
ARX-index -  Een aandelenindex van de aandelenbeurs van Oostenrijk in Wenen.
As-you-like option -  Optie waarvan de voorwaarden naar keuze van de koper binnen de looptijd van de optie kunnen worden gewijzigd.
Asas-aandelen -  Aandelen op de Amsterdam Security Account system. Een systeem waarmee op de Amsterdamse beurs kan worden gehandeld in certificaten op buitenlandse aandelen van buitenlandse ondernemingen. De certificaten worden genoteerd in de valuta van het land van uitgifte.
ASE-index -  Aandelenindex van de aandelenbeurs van Athene (Griekenland).
Asean -  Association of South East Asian Nations. In 1967 opgericht in Bangkok. Groep van 10 Zuidoost Aziatische landen (Philippijnen, Thailand, Brunei, Singapore, Indonesië, Maleisië, Laos, Cambodja, Myanmar en Vietnam) die zich onder meer tot doel stelt het bevorderen van de productiegroei, de sociale vooruitgang en de culturele ontwikkeling in het gebied. In dit kader werd besloten in 2002 te komen tot een vrijhandelsgebied. Internet: www.asean.com.
Asia dollars -  We spreken van Asiadollars als we het hebben over de USA-dollars die aangehouden door banken en bedrijven worden in Azië. Met name China neemt tegenwoordig veel Amerikaanse dollars en waardepapieren als obligaties op.
Asia-Pacific Economic Co-operation -  Dit overlegorgaan is opgericht in 1989, om de economische groei te stimuleren door bevordering van handel en investeringen in de Aziatische landen en in de landen rondom de Stille Oceaan. Het secretariaat van de Asia-Pacific Economic Co-operation bevindt zich in Singapore. Afkorting: Apec.
Asian Development Bank -  De Asian Development Bank(ADB) is een in 1966 opgerichte regionale ontwikkelingsbank om de economische en sociale ontwikkeling te bevorderen in de Azië en de Pacific door middel van leningen en technische bijstand. Het werk van de Asian Development Bank is gericht op verbetering van het welzijn van de mensen in Azië en de Pacific, met name de 1,9 miljard mensen die leven van minder dan 2 dollar per dag. Ondanks de vele succesverhalen blijven Azië en de Pacific de thuisbasis van twee derde van de armen in de wereld.
Asian option -  Een Aziatische optie (of een gemiddelde waarde optie) is een speciaal type optiecontract. Voor de Aziatische opties van de uitbetaling wordt bepaald door de gemiddelde prijs ten grondslag liggen over een aantal vooraf vastgestelde periode.
Asian tail -  Een optie functie waarbij een referentieprijs wordt geactiveerd op het einde van een optie moet de onderliggende waarde onder een bepaalde gemiddelde vóór optie vervallen.
Ask -  Vraagprijs of laatprijs. De prijs die de ‘markt’ vraagt voor de verkoop van een bepaald effect.
Ask-1 -  De prijs die gevraagd wordt voor aandelen, waartegen de verkopende partij bereid is te verkopen
Asked price -  De laagste prijs waarop je effecten kan aanschaffen, deze prijzen zijn marktconform.
Aspirant-deelnemer -  Een term uit de pensionsector: een werknemer die nog niet de vereiste leeftijd heeft bereikt om als deelnemer te worden opgenomen in de pensioenregeling van het bedrijf waar hij werkt. Als deze werknemer nabestaanden heeft, wordt het nabestaandenpensioen op risicobasis verzekerd.
ASRO -  De Asro adviesgroep is in 1971 opgericht door de heer P. Hakkesteegt en de heer mr. F. Broedelet van het gelijknamige Rotterdamse autobedrijf. Autobedrijf Broedelet N.V. (afdeling assurantiën) verzekerde vanaf de 50-er jaren met name auto's en caravans en heeft eind 60-er jaren door de toenemende activiteiten op dit gebied assurantie-adviseur de heer P.
Asset -  Alles met een commerciële en -of vervangingswaarde, dat eigendom is van een bedrijf, stichting of individu.
Asset allocation -  Letterlijk de bestemming van bezit. Het gaat hierbij om de verdeling van vermogen over aandelen, onroerend goed, obligaties en deposito's teneinde de gewenste verhouding van rendement en risico te benaderen.
Asset backed security -  Financieel product dat een 'pakket' is van verschillende onderliggende leningen. Subprime-hypotheken werden als Asset-Backed Security verhandeld. Een bank schuift zo het risico van wanbetaling door.
Asset categorieën -  Asset categorieën zijn brede beleggingscategorieën die verschillende niveaus van risico en rendement bieden zoals aandelen, obligaties en kas. Aandelen hebben het grootste potentieel als het gaat om rendement, maar dit gaat gepaard met een relatief hoog risico. Obligaties bieden meer zekerheid met een (ten opzichte van aandelen) gemiddeld wat lager rendement. Onroerend goed kan goede rendementen bieden, maar herbergt het gevaar van illiquiditeit. Kas kent het laagste verwachte rendement, maar biedt veel zekerheid en liquiditeit.
Asset class -  Soort belegging, alles dat een commerciële waarde heeft of dat op een beurs te verhandelen valt. Denk aan aandelen, obligaties, deposito's en vastgoed. Ook cash geld wordt hier soms toe gerekend. Ook wel gewoon ASSET genoemd.
Asset management -  Asset management of vermogensbeheer is de algemene term voor het beheren van een portefeuille van een groep assets, zoals aandelen, obligaties of kas.
Asset mix -  De verdeling van een beleggingsportefeuille over aandelen, onroerend goed, obligaties, liquiditeiten, enzovoorts.
Asset play -  Een beursterm voor een aandeel waarvan de activa meer waard zijn dan de beurskoers.
Asset protection trust -  Een offshore trust die bedoeld is om het bezit van de oprichter te beschermen tegen claims van derden.
Asset stripper -  Iemand die door aankoop van een grote hoeveelheid aandelen voor een ongewenste overname van een bedrijf zorgt.
Asset-backed commercial paper -  Een korte-termijn investering voertuig met een looptijd die typisch is tussen 90 en 180 dagen. De beveiliging zelf is meestal uitgegeven door een bank of andere financiële instelling.
Asset-backed lening -  Een Engelse term voor een obligatielening waarbij een bedrijf een gedetailleerde omschrijving van het onderpand - de assets -Â heeft gegeven. Vastgoed, inventaris en machines kunnen als onderpand dienen.
Asset-based financing -  Het aantrekken van vreemd vermogen door een onderneming waarbij activa in onderpand worden gegeven.
Asset-liability management -  De term asset-liability management wordt Gebruikt in de beleggerswereld en is te omschrijven als: het proces van het verkrijgen van inzicht in de onderlinge afhankelijkheden in de ontwikkeling van Rechten en Verplichtingen van een organisatie. In het jargon wordt de term Vaak afgekort tot ALM.
Asset(s) -  Elk item van de economische waarde in handen van een persoon of maatschappij, met name die die kunnen worden omgezet in contanten. Voorbeelden zijn geld, effecten, debiteuren, inventaris, kantoorapparatuur, onroerend goed, een auto en andere eigendommen.
Assetverdeling -  De assetverdeling of asset mix is de beslissing hoe het vermogen wordt gespreid over de verschillende financiële asset categorieën (aandelen, obligaties en kas) en tastbare asset categorieën (vastgoed, commodities, metalen en verzamelobjecten). De asset mix wordt doorgaans bepaald door de wens om een optimale risicorendementsverhouding te bereiken die past bij de horizon en doelen van de belegger.
Assigned market maker -  Heeft de plicht om in fondsen een tweezijdige markt te onderhouden en om tegen die prijzen met een bepaald minimum in contracten te handelen. Hij heeft een grotere positielimiet als een non-assigned Market Maker. Ook liggen zijn kosten lager.
Assignment -  Wanneer de bezitter van een optierecht zijn recht aanzegt, krijgt de schrijver (zie schrijven) de plicht om de aandelen te leveren (calloptie) of af te nemen (putoptie) tegen de uitoefenprijs.
Associatie Clearing House Amsterdam -  Officiële naam voor clearinginstituut in Amsterdam dat transacties op de optiebeurs in Major Market Index-opties afwikkelt en garandeert.
Association Cambiste Internationale -  Onder de Association Cambiste Internationale (wat in de praktijk wordt afgekort tot ACI) verstaan we het overkoepelend orgaan, gevestigd in Parijs, van alle nationale verenigingen van arbitrageanten, dus personen die zich met name met de arbitrage van valuta bezig houden.
Association of Corporate Treasurers in B -  ATEB is de Association of Corporate Treasurers in België, een vereniging van professionals op het gebied van treasury. Het is een not-for-profit organisatie. Onze belangrijkste doelen zijn het uitwisselen van ervaringen, praktische zaken en werkbare oplossingen onder onze leden op basis van volledige vertrouwen en vertrouwelijkheid.
Association of Financial Guaranty Insure -  Een vorm van verzekering die voor het eerst verschenen in de jaren 1930 als hypotheek garantie verzekeringen en in de jaren 1970 keerde terug in verschillende vormen (gemeentelijke obligaties garantie verzekering, commanditaire vennootschap investeerder obligatie verzekering, woon-waarde verzekering, enz.).
Association of Futures Brokers and Deale -  Een vereniging van handelaren en commissionairs in futures in Londen.
Association of Futures Markets -  Een markt waarin futures-contracten worden gekocht en verkocht. De verschillende georganiseerde futuresbeurzen zijn gespecialiseerd in bepaalde soorten van contracten.
Association of International Bond Dealer -  Met de Association of International Bond Dealers, meestal aangeduid met de afkorting AIBD verstaan we de in Zurich gevestigde Internationale organisatie waarvan de aangesloten Amerikaanse en Europese effectenhuizen als bemiddelaar optreden bij het tot stand komen van transacties op de Eurobondmarkt.
Assuradeur -  Oorspronkelijk was een assuradeur de persoon of firma die als gevolmachtigd agent van een of meer binnen- of buitenlandse verzekeringsmaatschappijen voor rekening en risico van deze maatschappij(en) ter beurze verzekeringen accepteerde, de polissen daarvoor tekende en eventuele schaden regelde en vergoedde. In navolging daarvan noemen provinciaal werkende gevolmachtigdenbedrijven zich ook wel assuradeurenbedrijf. In de praktijk wordt ook een verzekeraar assuradeur genoemd - en andersom.
Assurantie -  Een overeenkomst waarbij de ene partij zich jegens de andere partij tegen genot ener premie verbindt om deze schadeloos te stellen voor verlies, schade of gemis van verwacht voordeel, die zij door een onzeker voorval zou kunnen lijden. Een synoniem voor assurantie is verzekering.
Assurantiebeurs -  De assurantiebeurs is een ontmoetingsplaats tussen aanbieders (verzekeraars) en vragers (verzekeringnemers, vertegenwoordigd door verzekeringsmakelaars) voor verzekeringen die door één enkele verzekeraar niet geaccepteerd worden. Nederland kent twee assurantiebeurzen, gevestigd in Amsterdam en in Rotterdam. Als gevolg van de toenemende automatisering zijn de traditionele ontmoetingsplaatsen in 2004 gesloten.
ASX -  Bedrijf in Australië dat zich toelegt op de beoordeling van de kredietwaardigheid van bedrijven en landen. Vergelijkbaar met de Amerikaanse bedrijven Standard & Poor's en Moody's.
At par -  Een obligatie of preferente aandelen die verkopen tegen een prijs die gelijk zijn gezicht (of PAR) waarde.
At random selection -  De wijze waarop de schrijver van een optie wordt geselecteerd om aangewezen te worden.
At-market -  Een opdracht om tegen de best mogelijke prijs te kopen of te verkopen.
At-the-close order -  Een bestelling met vermelding dat er een handel moet worden uitgevoerd bij het sluiten van de markt, of zo dicht bij de slotkoers mogelijk.
At-the-money -  Op de prijs van dit moment, zoals een optie contract met een uitvoerprijs gelijk of bijna gelijk aan de huidige prijs van de aandelen of onderliggende futures.
At-the-money optie -  De officiële afkorting van at-the-money optie is ATM. Wordt gezegd van een callwarrant of een calloptie waarvan de uitoefenprijs de koers van de onderliggende waarde dicht of volledig benadert. Voor een putwarrant of een putoptie geldt het omgekeerde. ATM series worden meestal het meest verhandeld.
ATM -  ATM is de afkorting van At The Money optie. Wordt gezegd van een callwarrant of een calloptie waarvan de uitoefenprijs de koers van de onderliggende waarde dicht of volledig benadert. Voor een putwarrant of een putoptie geldt het omgekeerde. ATM series worden meestal het meest verhandeld.
Atradius -  Atradius is één van 's werelds grootste kredietverzekeraars met premie-inkomsten van ? 1,8 miljard en een mondiaal marktaandeel van 31 procent. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam.
Attributie -  het toeschrijven van de oorzaken van gedrag aan interne of aan externe factoren. * Attributie (staatsrecht), de rechtstreekse toekenning van een bevoegdheid tot rechtspraak of bestuur.
Attributie-analyse -  Toont aan hoe een rendement tot stand is gekomen en waar de sterktes en zwaktes liggen en brengt in kaart welke beslissingen hoeveel hebben bijgedragen aan het rendement. Denk hierbij aan allocatie en selectie bijdrage.
ATX -  De index van de beurs van Wenen, bestaande uit de 18 grootste fondsen van Oostenrijk.
Auction rate preferent aandeel -  Preferent aandeel waarvan het rendement van tijd tot tijd via een veiling wordt vastgesteld.
Auction rate security -  Een veiling zekerheden (ARS) verwijst doorgaans naar een schuldbewijs (corporate of gemeentelijke obligaties) met een lange-termijn nominale looptijd waarvoor de rente wordt regelmatig opnieuw door middel van een Nederlandse veiling.
AUD -  AUD is de valutacode voor de dollar, muntstuk van Australië, Kiribati, Nauru en Tuvalu.
Audit -  Professionele controle van de boekhouding van een bedrijf, waarbij wordt gekeken of deze conform is aan algemeen geaccepteerde boekhoudbeginselen.
Audit commissie -  In de ´Principes voor goed pensioenfondsenbestuur´ geboden mogelijkheid om jaarlijks het functioneren van het bestuur te laten toetsen door de auditcommissie. Deze bestaat uit ten minste drie onafhankelijke deskundigen.
Audit trail -  zodanige vastlegging van gegevens dat de verwerkingsresultaten achteraf door de accountantsdienst kunnen worden gecontroleerd
Audit-only -  het kenmerk van een accountantsfirma die alleen jaarrekeningen controleert, en verder geen enkele andere vorm van dienstverlening biedt.
Auditing -  Het verifiëren en het controleren van de correcte en adequate werking van de interne controleregels. Deze controle kan zowel door interne accountant worden uitgevoerd als door een externe accountant.
Aussie -  Aussie is Australische slang voor Australische, specifiek met betrekking tot de bevolking van Australië.
Austral -  Austral is het muntstuk van Argentinië.
Australian Ratings -  Bedrijf in Australië dat zich toelegt op de beoordeling van de kredietwaardigheid van bedrijven en landen. Vergelijkbaar met de Amerikaanse bedrijven Standard & Poor's en Moody's.
Australian Stock Exchange -  De nationale organisatie voor de handel in aandelen, obligaties en bepaalde andere effecten.
Authorised shares -  Het maximale aantal aandelen dat een bedrijf mag uitgeven volgens haar eigen statuten. Normaliter kan een bedrijf dit aantal verhogen door de aandeelhouders hierover hun stem te laten uitbrengen.
Auto-quote system -  Computersysteem dat automatisch bied- en laatkoersen berekent.
Autofinanciering -  financiering van de bedrijfsactiviteiten uit interne bronnen, in het bijzonder uit niet-uitgekeerde winsten
Automated pit trading -  APT. Een elektronisch systeem voor de handel gebruikt door LIFFE dat de verontwaardiging wijze van verhandelen van effecten repliceert. Geautomatiseerde pit handel is een scherm-gebaseerd platform gelanceerd in 1989. Het gebruik verlengt de dag voor de handel in futures omdat het niet de handel vloer voor bestellingen gebruik.
Automated teller machine -  Een automatische teller machine (ATM) of de automatische bank-machine (ABM) is een computersysteem dat telecommunicatie-apparaat dat de klanten van een financiële instelling met toegang tot financiële transacties in een openbare ruimte zonder de noodzaak van een kassier, menselijke klerk of bank teller levert.
Automated trading -  In de elektronische financiële markten, algoritmische handel of geautomatiseerde trading, ook bekend als algo trading, black-box trading, of robo handel, is de
Automatic exercise -  De procedure die voorkomt in-the-money aandelenopties van aflopende en worden waardeloos. In deze procedure zal de clearing-onderneming uitoefenen van bepaalde soorten van opties die in het geld zonder instructie van de optiehouder, waardoor houders die optie niet kan een optie zijn om nog winst te vangen monitoring.
Automatische uitoefening -  De bezitter van een warrant of optie ontvangt automatisch de intrinsieke waarde alleen bij expiratie zonder dat hij daarvoor actie hoeft te ondernemen (dit is contractueel bepaald in de voorwaarden van de prospectus).
Autonome winst -  Netto inkomsten uit de eigen onderneming. Winst uit verkoop van belangen / activiteiten e.d. blijven buiten beschouwing.
Autonomie winstgroei -  Winstgroei die bereikt wordt door verhoging van de netto-inkomsten uit de eigen onderneming. De winst uit verkoop van belangen of activiteiten en dergelijke, blijft buiten beschouwing. Bovenop de autonome winstgroei komt veelal nog een winstvermeerdering door aankoop van activiteiten van derden, maar ook deze vorm van groei valt hierbuiten.
Autonoom vermogen -  Vermogen dat actief financieringsbeleid vraagt om aan de vermogensbehoefte te voldoen. Het begrip staat tegenover geïnduceerd vermogen dat voortvloeit uit krediet door leveranciers en andere schuldeisers.
Autoquote -  Autoquote indicatieve prijzen worden gegenereerd voor veel van de financiële optiecontracten verhandeld op LIFFE met behulp van standaard wiskundige modellen zoals afgeleid door Black en Scholes en Cox, Ross, Rubinstein.
Autoriteit Financiele Markten -  De Autoriteit Financiële Markten (AFM) bestaat sinds 1 maart 2002. De AFM is de juridische rechtsopvolger van de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE). Zij is gevestigd in Amsterdam en houdt toezicht op het gedrag van participanten in de financiële markten, waaronder: financiële dienstverleners, beurzen, bemiddelaars, accountants. De AFM is een zelfstandig bestuursorgaan, wat kortweg inhoudt dat het overheidstaken zelfstandig uitvoert, zonder onder directe verantwoordelijkheid van, in dit geval, het Ministerie van Financiën te vallen. Taak van de AFM is het houden van gedragstoezicht op de financiële markten. Gedragstoezicht houdt in dat erop toegezien wordt dat partijen correct handelen en hun partners van de juiste informatie voorzien. De Nederlandsche Bank (DNB) (alsmede, voor diens fusie met DNB in 2005, de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK)), is verantwoordelijk voor ""prudentieel"" toezicht op de markt. Prudentieel toezicht wil zeggen dat erop toegezien wordt dat partijen hun financiële verplichtingen kunnen nakomen aan hun contractpartners. Het belang van de overheid controle te houden op de financiële markt is dat de markt zelf (publiek en bedrijfsleven) vertrouwen blijft houden in de markt. Wantrouwen in de financiële markt kan grote negatieve gevolgen hebben voor de economie. Met invoering van de nota ""Herziening van het toezicht op de financiële marktsector"" van het Ministerie van Financiën in 2001 ging de Stichting Toezicht Effectenverkeer over in de Autoriteit Financiële Markten en werd het takenpakket uitgebreid. Waar de STE met name verantwoordelijk was voor gedragstoezicht op beurzen is de AFM dat nu voor een veel breder gebied.
AVA -  AVA staat voor Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Average rate option -  Een optie waarbij de afwikkeling plaatsvindt van het verschil tussen de uitoefenprijs en de gemiddelde prijs van de onderliggende waarde in een bepaalde periode.
Average true range -  De average true range komen we veel tegen in publicaties over technische analyse. Het is echter niet meer dan de gewone true range die met behulp van een moving average glad gestreken is.
Averaging -  Het kopen van aandelen als de koers daalt om tot een gunstiger gemiddelde prijs te komen.
Avoir fiscal -  Belastingfaciliteit in Frankrijk om aandelenbezit door niet-Fransen in Franse aandelen te stimuleren. Van de dividendbelasting kan tot maximaal 50% van het aan dividend ontvangen bedrag worden teruggevorderd.
Avondbeurs -  Niet-officiële handel na het slot van de handel op Euronext, vooral in Nederlandse aandelen die ook een notering op de beurs in New York (New York Stock Exchange) hebben.
Avondhandel -  Niet-officiële handel in effecten na 17.00 uur.
AWBZ -  AWBX is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Dit is een regeling voor niet verzekerbare ziekten.
AWG -  AWG is de valutacode voor de florin, het muntstuk van Aruba.
Azië crisis -  De Aziatische financiële crisis ook wel bekend als de Aziatische valutacrisis of lokaal als de IMF-crisis was een financiële crisis in een groot deel van Oost-Azië in 1997. Tot 1997 trok Azië bijna de helft van de totale kapitaalinvoer van ontwikkelingslanden aan. De economieën van Zuidoost-Azië hadden hoge rentestanden wat zeer aantrekkelijk was voor buitenlandse investeerders op zoek naar hoog rendement. Het resultaat was dat de regionale economieën een hoge invoer van investeringen ervoeren en een stijging in bezittingsprijzen. Tegelijkertijd ervoeren de economieën van Thailand, Maleisië, Indonesië, de Filipijnen, Singapore en Zuid-Korea in de jaren tachtig en vroege jaren negentig hoge economische groei van tussen 8 en 12% BDP. Deze prestatie werd wijd toegejuicht door de financiële instituties zoals de IMF en de Wereldbank en werd bekend als het ""Aziatische economische wonder"". De crisis begon in Thailand met de val van de Thaise baht als gevolg van de beslissing van de Thaise regering om de baht te laten zweven en de band met de Amerikaanse dollar te verbreken na geprobeerd te hebben deze te ondersteunen. Tegelijkertijd had Thailand een grote buitenlandse schuld dat het land feitelijk bankroet maakte zelfs voor de val van de baht. De verminderde importinkomsten die het gevolg waren van de devaluatie van de baht maakte een snel herstel onmogelijk zonder internationale interventie. Terwijl de crisis verspreidde zagen het overgrote deel van Oost-Azië en Japan inzakkende valuta's, en dalingen in de aandelenmarkt en bezittingenprijzen en een groei in private schuld.
Aziatische optie -  Een optie waarbij de afwikkeling plaatsvindt op basis van het verschil tussen de uitoefenprijs en het gemiddelde van de prijzen van de onderliggende waarde die gedurende de looptijd van de optie tot stand is gekomen.
AZM -  AZM is de internationale valutacode van Swift voor de Azerbeidzjaanse manat. De manat is de munt van Azerbeidzjan.

One thought on “Woordenboek


Comments are closed.